АФГАНИСТАН
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Участието ни в Афганистан започва в операцията на НАТО за подпомагане на сигурността в Афганистан (ISAF), като от края на 2014 г.  операцията се трансформира в мисията на НАТО „Решителна подкрепа” и може да се раздели на следните етапи:

1. Първи етап – „Участие с взвод за санитарна обработка” – от месец февруари 2002 до август 2003 г., през който са участвали Първи, Втори и Трети военни контингенти в състав от 23 до 31 военнослужещи.

През този етап в операцията "Трайна свобода" (Operation Enduring Freedom - OEF) в Афганистан, Българската армия участва с три групи инструктори, общо 45 военнослужещи: Първа група в периода от юли 2003 г. до януари 2004 г. – 20 военнослужещи, Втора група в периода януари - юли 2004 г. – 18 военнослужещи, и Трета група в периода от юли 2004 г. до януари 2005 г. – 7 военнослужещи.

2. Втори етап – „Участие с механизиран взвод” – от месец август 2003 г. до месец август 2005 г., през който са участвали Четвърти, Пети, Шести и Седми военни контингенти в състав от 45 до 55 военнослужещи.

3. Трети етап – „Участие с механизиран/охранителен взвод, отделение Военна полиция, военномедицински екипи, група на летище Кабул и щаб на многонационална бригада”, от месец август 2005 до месец юни 2008 г., през който са участвали Осми, Девети, Десети, Единадесети, Дванадесети, Тринадесети, Четиринадесети и Петнадесети военни контингенти в състав от 75 до 152 военнослужещи. През този етап щабът на Многонационална бригада „Югоизточна Европа”, в която участва и Република България, пое командването на бригадата от Международните сили за поддържане на сигурността в Кабул, за една ротация, като командир беше българският генерал-майор Нейко Ненов.

4. Четвърти етап – „Участие с механизирана рота, охранителна рота на летище Кандахар, отделение Военна полиция, военномедицински екипи, група на летище Кабул”, от месец юни 2007 г. до 25.10.2009 г., през който участваха общо 4 български контингента.

В Кабул, през периода юни 2007 – юни 2008 г., в операцията участваха паралелно механизирани рота (в състава на Италианската бойна група – общо 5 роти) и взвод, след което взводът прекрати участието си в операцията.

В Кандахар от 07.06.2007 г. започна изпълнението на задачи рота за охрана на летище Кандахар – 195 военнослужещи,  национален елемент – 5, като личния състав на ротата е увеличен с 20 военнослужещи през месец ноември 2007 г., с 50 военнослужещи през месец август 2008 г. и с 30 военнослужещи през 2009 г. В момента на театъра на операцията изпълнява задачи Седемнадесета рота.

В изпълнение на Решение № 59/26.01.2007 г. на Министерския съвет на Република България от 21. 02 2007 г. стартирахме Участие с Провинциален екип за възстановяване в Пол е Кхумри в рамките на операцията на Международните сили за поддържане на сигурността: от февруари до август 2007 г. с 3 военнослужещи, от август 2007 г. до февруари 2008 г. с 2 военнослужещи, от февруари до септември 2008 г. с 3 военнослужещи и от септември 2008 г. до февруари 2009 г. с 2 военнослужещи, когато това участие бе прекратено.

5. Пети етап – „Участие с механизирана рота на летище Кабул, охранителна рота на летище Кандахар, отделение Военна полиция, военномедицински екипи, групи за обучение и връзки”, от месец януари 2009 г. до 31.01.2013 г., през който участваха общо 7 български военни контингенти, с числен състав нараснал до 630 военнослужещи.

От 08.02.2009 г., започнахме участие и в задачата по подготовка на Афганистанската национална армия с Първа Оперативна група за обучение и връзка (ОГОВ - OMLT). По-късно от 25.11.2010 г. увеличихме участието си с още три ОГОВ, а от 05.05.2011 г. развърнахме на театъра на операцията в Кандахар и Екип от старши съветници, в състав до 10 военнослужещи. През есента на 2012 г. 4-те бр. ОГОВ бяха трансформирани в 4 ЕС, а механизираната рота в Кабул и Екипът от старши съветници бяха изтеглени от театъра на операцията съответно в края на януари 2013 г. и в средата на март 2013 г.

6. Шести етап – „Участие с четири Екипа от съветници, отделение Военна полиция, военномедицински екип, щабни офицери и охранителна рота на летище Кандахар”, от 01.02.2013 г. и до 16.01.2014 г., с числен състав от 422 до 430 военнослужещи, в състава на Двадесет и четвърти и Двадесет и пети български контингенти в Афганистан.

7. Седми етап от 16.01.2014 г. до 10.12.2014 г.

През този етап националният команден елемент се дислоцира в Кандахар, а в Кабул останаха да изпълняват задачи щабните офицери и формированията от служба „Военна информация“.

7.1. Двадесет и шести контингент с числен състав 420 военнослужещи:

- в района на Кабул - Национален елемент, щабни офицери в щабовете на операцията, медицински екип, Екип от съветници - 80 военнослужещи;

- в район Кандахар – Национален елемент, рота за охрана на летище Кандахар, два Екипа от съветници - 340 военнослужещи.

7.2. Двадесет и седми контингент с числен състав 365 военнослужещи:

- в района на Кабул - щабни офицери в щабовете на операцията,  и формирования от служба „Военна информация“;

- в район Кандахар – Национален елемент, рота за охрана на летище Кандахар, Екип от съветници - 339 военнослужещи.

8. Осми етап от 01.12.2014 г. до 05.10.2020 г.

8.1. От Двадесет и осми до Тридесет и четвърти контингенти, до месец декември 2017 г., с числен състав 110 военнослужещи:

- в района на Кабул – щабни офицери в щаба на операцията, НРК и ГЕР – 13 военнослужещи;

- в района на Кандахар – национален елемент – 13, механизиран взвод – 60 и екип от съветници – 24. Общо 97 военнослужещи.

8.2. От Тридесет и пети контингент до Четиридесети контингент, от месец декември 2017 г. до 05.10.2020 г. с числен състав от 158 военнослужещи.

- в района на Кабул – щабни офицери в щаба на операцията, НРК и ГЕР – 17 военнослужещи;

- в района на Кандахар – национален елемент – 13, офицери в щаба на TAAC-S– 2, рота за охрана – 112 и екип от съветници – 11.

От 01.07.2018 г., за една ротация (втора), в щаба на мисията в Кабул, в състава на 36-ти контингент се развърна Развръщаемия комуникационно-информационен модул на НАТО от ВС на РБ, в състав от 16 военнослужещи.

От месец януари до месец юли 2020 г. за осигуряване на комуникационно-информационна поддръжка на щаба на мисията в Кабул, в състава на 40-ти контингент се развърна Развръщаемия комуникационно-информационен модул на НАТО от ВС на РБ, в състав от 9 военнослужещи.

9. Девети етап от 05.10.2020 г. до настоящия момент.

Подписаното в началото на 2020 г. споразумение между САЩ и талибаните наложи да се извършат изменения в оперативния план на мисията с цел подготовка за изтегляне на коалиционните сили от страната. В тази връзка през месец септември българския контингент беше трансформиран и до края на годината беше предислоциран два пъти – през месец октомври в база Далке и през месец ноември в база Баграм. За целта беше изготвен нов временен задграничен щат № ММ – 117 с обща численост на българския контингент от 119 военнослужещи и 1 държавен служител. Допълнително изискванията на мисията наложиха отпадането на трима военнослужещи от състава на НРК и към месец декември 2020 г. българският контингент изпълняваше задачи в състав от 116 (сто и шестнадесет военнослужещи) и 1 (един) държавен служител.

- в района на Кабул – щабни офицери в щаба на операцията, НРК – 6 военнослужещи;

- в района на Баграм – национален елемент – 15, щабен офицер – 1, рота за охрана – 95 военнослужещи.