ФУНКЦИИ

1. Планиране, организиране, ръководство и координиране дейностите, свързани с развитието на Съвместното командване на силите. Участие в определяне на необходимите оперативни способности.

2. Ръководство на процеса на кадрово развитие, атестиране и отчет на личния състав на Съвместното командване на силите и на формированията, пряко подчинени на командващия на Съвместното командване на силите.

3. Организиране и управление на ежедневната дейност на непосредствено подчинените структури.

4. Събиране на данни за обстановката, готовността и състоянието на войските и силите от Българската армия.

5. Ръководство на планирането, организирането, провеждането и контрола на подготовката на непосредствено подчинените формирования.

6. Оперативно управление на дежурните сили и средства и модулните формирования за подпомагане на населението при бедствия.

7. Участие в разработването на предварителни планове за операции на съвместни сили.

8. Ръководство на планирането и провеждането на операции на въоръжените сили на Р България на територията на страната, развръщането и административното управление (националния контрол) на контингентите от Българската армия, участващи в операции извън територията на страната.

9. Ръководство на процеса на сертифициране на формирования, подготвящи се за участие в операции и мисии извън територията на страната.

10. Ръководство на планирането и управлението на съвместната разузнавателна, комуникационно-информационна и логистична поддръжка на оперативно ниво и непосредствено подчинените формирования.

11. Ръководство на планирането, управлението и поддръжката на системата за оповестяване на формированията от Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, други министерства и ведомства.

12. Организиране и управление на процеси по поддържане на бойната и мобилизационна готовност във формированията, пряко подчинени на командващия на Съвместното командване на силите.

13. Извличане на поуки от подготовката на формированията от Българската армия, провежданите операции и мисии и прилагането им в практиката.

14. Организиране на процеса по планиране, програмиране и бюджетиране в рамките на Съвместното командване на силите и формированията, пряко подчинени на командващия на Съвместното командване на силите. Осигуряване процеса на централни плащания на Министерството на отбраната и Българската армия.

15. Изграждане, поддържане и усъвършенстване на системата за командване и управление на Съвместното командване на силите.

16. Организиране и ръководство на мероприятията по международната дейност, гражданско-военното сътрудничество и връзките с обществеността в Съвместното командване на силите.

17. Организиране прилагането на изискванията по сигурността на информацията.