ФУНКЦИИ

1.  Организиране и ръководство процеса на планиране и провеждане на съвместни операции на ВС на Р България на територията на страната.

2.  Организиране, ръководство и координация с партньорите процеса на планиране участието на формирования/експерти от ВС на Р България в мисии и операции в съюзен/коалиционен формат на и извън територията на страната.

3.  Организиране, ръководство и координация на съвместната подготовка, съвместното разузнаване, комуникационно-информационната поддръжка и ресурсното (логистично и финансово) осигуряване по трите мисии на ВС на Р България.

4.  Ръководство на формирането, контрол на подготовката, сертифициране, администриране и осъществяване на националния контрол върху формированията от ВС на Р България при участието им в мисии и операции извън територията на страната.

5.  Организиране, управление и поддръжка на системата за оповестяване на формированията от ВС на Р България, други министерства и ведомства.

6.   Ръководство на процесите по поддържане на бойната и мобилизационна готовност в СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.

7.   Оперативно управление на дежурните сили и средства и формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия при бедствия (ФОППБ).

8.   Организиране, ръководство и координиране дейностите, свързани с развитието на СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.

9.   Ръководство на процеса по управление на човешките ресурси в СКС, военните формирования пряко подчинени на командира на СКС и контингенти от ВС на Р България, участващи в мисии и операции извън територията на страната.

10. Организиране на процеса по извличане на поуки от практиката в СКС, военните формирования пряко подчинени на командира на СКС и от участието на военни формирования от ВС на Р България в международни учения, операции и мисии извън територията на страната.

11. Организиране прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана в СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.

12. Организиране и ръководство на мероприятията по международната дейност и връзките с обществеността.

13. Организиране прилагането на изискванията по сигурността на информацията и защита на личните данни.