ИРАК
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

     Нашето участие  в Ирак се основава на решения на 39-то и 40-то Народно събрание на Република България и заповедите на министъра на отбраната на Република България и началника на Генералния щаб на Българската армия, съгласно които формирования (батальони и роти) от Българската армия участваха в операцията на Многонационалните коалиционни сили за следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак (SFIR).

     1. Първи етап – Участие на български военен контингент, в състав пехотен батальон, в операцията на коалиционните сили за Стабилизиране и възстановяване в Ирак (SFIR) - от юли 2003 г. до 31.12.2005 година.

В този период участваха последователно 5 български пехотни батальона, с продължителност 6 месеца всеки един.

Около две години и половина продължи мисията на петте български пехотни батальона в операцията на коалиционните сили по поддържане на мира и сигурността в Ирак. За това време бяха извършени пет ротации в базите „КИЛО”, „ИНДИЯ” и „ЕКО” на градовете Кербала и Дивания.

Общо  участвали са 2309 български военнослужещи.

     2. Втори етап – Участие на български военен контингент, в състав рота, в хуманитарната мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера „Ашраф” - от месец март 2006 г. до месец юни 2008 г.  

В съответствие с решенията на Народното събрание на Р България и заповедите на министъра на отбраната на Р България и началника на Генералния щаб на БА български военен контингент участва в охраната на Центъра за временно задържане и закрила в лагера „Ашраф” в Ирак, като част от Многонационалните коалиционни сили в Ирак. Мисията обхвана времеви интервал от месец март 2006 г. до месец юни 2008 г. с пет военни контингента.

     3. Трети етап – Участие на български военен контингент, в състав рота, по охрана на задържани лица, преминаващи програма за реинтеграция в обществото в база „Кропър”- Багдад -  от 15 юни 2008 г. до 31 декември 2008 г.

С решението на 40-то Народно събрание на Република България се разреши участието в операцията на Многонационалните коалиционни сили в Ирак на контингент от Българската армия в състав до 155 военнослужещи с личното си оръжие за изпълнение на задачи по охрана на задържани лица, преминаващи програма за реинтеграция в обществото в база „Кропър”- Багдад.

     4. Четвърти етап - участие на офицери от Българската армия в Тренировъчната мисия на НАТО (NTM-1) за обучение на иракската армия и сили за сигурност в Багдад, Ирак - в периода септември 2005 г. – 31.12.2011 г.

В изпълнение на Решение № 146/28.02.2005 г. на Министерски съвет на Република България за изпращане на до 5 военнослужещи от Българската армия за участие в Тренировъчната мисия на НАТО (NTM-1) за обучение на Иракската армия и сили за сигурност в Багдад, участвахме с двама военнослужещи в щаба на мисията в гр. Багдад в база „Ал Рустамия”.

Ключова задача от дейностите на българските контингенти беше изпълнението на CIMIC проекти. Българските контингенти осъществиха същите чрез финансиране по програмата CERP (Commander’s Emergency Response Program,) с финансиране от американската страна. За целия период на мисията бяха започнати и завършени 97 проекта на обща стойност 2 675 890 щ.д.

По време на изпълнение на мисията на Първи пехотен батальон, септември 2003 - януари 2004, се изпълниха и проекти по Програма на военния губернатор (Military governor/MG).

В изпълнение на политиката по CIMIC се реализираха и дарения от българска страна, включващи, спални комплекти и хавлии - 400 к-та, тетрадки различен формат – 7960 бр. (от МО на България), 30 рула бодлива тел и 15 бр. спирала тип „Бруно”( за полицията в гр.Афак), 10 бр. спирала тип „Бруно” ( за полицията в гр. Ал Будайр), лекарства, превързочни материали и др. медицински консумативи (на университетска болница в гр. Дивания от министерство на здравеопазването на Р България), учебни помагала, спортни екипи и топки    (осигурени от   община Карлово), детски играчки (от полската CIMIC секция).

 Много добри контакти и трайни връзки се установиха с полицейските началници в гр. Кербала, кв. „Ал Аскерия” в гр. Ал Дивания, гр. Афак и Ал Будаир. 5 пб оказа подкрепа на Иракските сили за сигурност (ИСС) при масови религиозни мероприятия, поклонения (Кербала), при провеждането на избори и референдум в края на мисията. Доброто взаимодействие осигури успешното провеждане на тези дейности.

Значителен е приноса на Първи пехотен батальон във формирането на новите ИСС. Същият по време на своята мисия обучи и подготви във военно-техническо отношение около 500 полицаи. Трети пехотен батальон е последния български контингент, който присъстваше в Кербала и наред с другите основни задачи продължи тази дейност, като само разходите за обучение, заедно с издръжката и снабдяването на 401 ING (Iraqi National Guard) батальон възлизат на около 758 876 лева.

КАТО ИЗВОД от съвместната дейност на всички български батальони участвали в операцията за Стабилизиране и възстановяване в Ирак (SFIR) с други военни и граждански структури може да се каже, че това е едно ново начало в нашата най-нова военна история. Построените обекти от нашите батальони по възстановяване на инфраструктурата на районите на градовете Кербала и Дивания, подпомагане процеса на изграждането на ИСС ще останат като едно веществено доказателство за истинската цел на мисията - подпомагане на иракския народ в установяване на демокрация и гарантиране на сигурността в региона и света.

От 03.06.2003 г. до 20.12.2005 г. Българската армия участва с пехотен батальон в четвъртата фаза. От 30.03.2006 год., БА продължи своето участие в операцията на Многонационалните сили в Ирак с рота за охрана на Центъра за репатриране на бежанци в лагер „Ашраф”, провинция Дияла и национален поддържащ елемент.

През месец април 2008 г. мисията по охраната на лагер „Ашраф” е прекратена.

От 27.06.2008 г. до 22.12.2008 г. Шеста рота за охрана поема охраната на база „Кропър” в Багдад. За периода от 30.03.2006 г. до 22.12.2008 г. са извършени общо 5 ротации.

 В състава на Тренировъчната мисия на НАТО (NTM-I) за обучение на Иракската армия и сили за сигурност в Багдад, Ирак, в периода от март 2005 г. до март 2008 г., БА участва с инструктори.

От 10.01.2009 г. до края на 2011 г., когато бе прекратено участието в тази операция, Република България продължи участието си в Тренировъчната мисия с двама офицери, дислоцирани в база „Ал Рустамия” в Багдад.

  През месец декември 2011 г. Република България прекрати участието на български военнослужещи в тази операция.