КОСОВО
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

От 15 януари 2000 г. български военни наблюдатели започват да участват и в мисията на ООН по опазване на мира в Косово (UNMIK).

От 28.01.2000 г., на основание Конституцията на Република България с Решение на  XXXVIII Народно събрание на Република България се ратифицира Споразумение между Република България и НАТО за участие в КФОР, като се дава съгласие за участието на инженерно-строителен взвод от Българската армия с обща численост до 40 военнослужещи в състава на Многонационалните сили за стабилизиране в Косово.

Участието на взвода започва от 09.02.2000 г. и до 03.06.2001 г. инженерно-строителният взвод е самостоятелно подразделение в състава на 1-ви холандски инженерно-възстановителен батальон.

От 03.06.2001 г. до 08.05.2006 г. взвода е в състава на усиления германски инженерен батальон от Многонационалната бригада „Югозапад”.

От 08.05.2006 г. в състава на Многонационалната инженерна рота на Многонационални оперативни сили „Юг” под турско командване.

От 10.04.2001 г., съставът на инженерния контингент от Българската армия е увеличен до 45 военнослужещи и е разрешено допълнително на 10 военнослужещи да заемат длъжности в щаба на KFOR.

От месец октомври 2004 г. български военнослужещи заемат 6 (шест) отделни длъжности в щаба на KFOR в гр. Прищина.

От месец юни 2005 г. в Поддържащото командване на KFOR в град Солун, Гърция, на ротационен принцип с едногодишен мандат, се командирова 1 офицер от Българската армия. Участието е прекратено от месец декември 2009 г. Извършени са три ротации.

В резултат на настъпилите трансформации на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово, Многонационалната бригада „Югозапад”, в чието подчинение беше инженерно-строителният взвод, бе трансформирана в Многонационални оперативни сили „Запад” (MNTF-W) и Многонационални оперативни сили „Юг” (MNTF-S). В съответствие с тази трансформация, от 01.07.2006 г. нашият инженерен взвод, дислоциран в град Призрен, продължи да изпълнява задачите си в състава на Многонационалната инженерна рота по инженерното осигуряване на действията на MNTF-S. Във връзка с изпълнение на планираното редуциране на числеността на KFOR, в края на 2009 г. инженерният ни взвод прекрати участието си в операцията.

От месец януари 2007 г. в Косово е развърната още една разузнавателна клетка от 3 военнослужещи от служба „Военна информация” – МО.

От месец май 2008 г. шест военнослужещи от Българската армия участват в Екип по изграждане на силите и в Тренировъчна група, които прекратиха участието през месец декември 2009 г. Извършени са 3 (три) ротации.

Основните цели на българското участие в операцията на Международните сили за сигурност в Косово са:

- разширяване на сътрудничеството на Българската армия с армиите от страните-членки на НАТО;

- утвърждаване на авторитета на Република България и Българската армия, като надежден партньор в рамките на Северноатлантическия договор при провеждане на  операции по поддържане на мира;

- изучаване опита на Въоръжените сили на другите страни-участнички в операцията на KFOR при провеждането на операции по поддържане на мира и постигане на оперативна и тактическа съвместимост;

- участие в планиране и провеждане на подготовката на Косовските сили за сигурност.

До момента в операцията на НАТО в Косово са участвали над 1200 военнослужещи.

Текущото участие на Република България в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) е с контингент от до 30 (тридесет) военнослужещи. Допълнително се поддържат в готовност рота и национален поддържащ елемент за развръщане в състава на Силите на оперативния резерв на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и в Силите на оперативния резерв на операцията на ЕС ALTHEA (EUFOR) – общо до 140 военнослужещи с необходимото въоръжение и техника. Република България се включи ... още