НОВИНИ
СКС гради способности и международен авторитет сред партньорите от НАТО и страните от Балканския регион

„Три основни големи международни учения се открояват в календара на Съвместното командване на силите през 2019 година: „BLACK SEA/BALKAN REGIONAL EXERCISES 2019”, „BALKAN BRIDGES 2019“, „NAPLES BLUEPRINT 2019”. Участието на офицери от СКС в процеса на планиране и провеждане на различни международни учения допринесе за повишаване на техните умения за работа в международна среда, издигане авторитета на Българската армия и подобряване на оперативната съвместимост с щабовете на НАТО”-отбеляза командващият на Съвместното командването на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров днес, 23 януари 2020 година, по време на годишния анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Съвместното командване на силите.

Командващият на Съвместното командване на силите направи преглед на подготовката на личния състав и изпълнението на задачите през 2019 г., като акцентира върху тези, свързани с подготовката, развръщането и осъществяването на национален контрол на контингентите зад граница; изграждането на декларираните формирования по цели за способностите – 2017; планирането и изпълнението на дейностите по логистичното осигуряване на формирования от въоръжените сили, както и на тези, участващи в операции, извън страната; поддържането на устойчива КИС и способности за развръщане на полеви комуникационно-информационни възли на пунктовете за управление на СКС; участието на група за контрол на придвижването в дежурство в състава на Съвместните сили с много висока степен на готовност за усилените Сили за отговор на НАТО (eNRF) 2019.

Генерал-лейтенант Тодоров посочи, че приоритет в подготовката на щаба на СКС през 2019 година е било планирането и провеждането на многонационалното разпределено компютърно подпомагано командно-щабно учение „BALKAN BRIDGES 2019“ по Инициативата на началниците на отбраната на Балканските страни, на което Република България е организатор и домакин за втори пореден път. Провеждането на учение от такъв мащаб с привличане на чуждестранни участници, в т.ч. от Центъра за съвместна подготовка на НАТО, Бидгошч, Полша и многонационалната бригада „Югоизточна Европа”/SEEBRIG/ допринася  за повишаване на авторитета на Българската армия и е стъпка към изграждане и утвърждаване на Мрежата на страните от Югоизточна Европа за подготовка и учения (SEEETN).

„За поредна година група за КИП от състава на националния мобилен модул по КИС доказа своя професионализъм и затвърди извоювания авторитет с участието си в едно от най-мащабните учения на Алианса през 2019 година за сертифициране на щабовете на НАТО в NRF за 2020 г. – „TRIDENT JUPITER 2019” Кралство Норвегия  през есента на миналата година.

Друга група за комуникационно-информационна поддръжка взе участие в годишното сертификационно учение за усилените сили за отговор на НАТО – „STEADFAST COBALT 2019” в Букурещ, Румъния, а само преди дни изпратихме  част от мобилния модул по КИС, за да изпълнят своите ангажименти в операцията на НАТО „Решителна подкрепа” в Афганистан”, отбеляза генерал-лейтенант Тодоров.

През 2019 година сертифицирането на формированията, участващи в текущите операции на НАТО, Европейския съюз, както и на декларираните формирования за силите за отговор и за колективната отбрана на НАТО е организирано и проведено своевременно и задачите в цялостния процес по сертифициране на военните формирования са изпълнени в пълен обем.

Формирането на Оперативен разузнавателно - информационен център през годината е повишило възможностите за добиване, обработване и обмен на разузнавателна информация на оперативно и тактическо ниво в национален, съюзен и коалиционен формат.

Усилията на логистичните органи и звена от състава на СКС са били насочени и към поддържане на условия за безопасно съхранение на наличните количества въоръжение, техника, боеприпаси и материални средства и тяхната отчетност, в съответствие с изискванията на регламентиращите документи. Генерал-лейтенант  Тодоров с тревога отбеляза, че забавянето на процесите по утилизация и унищожаване на негодните боеприпаси е съпроводено с изразходване на допълнителни материални и финансови средства, необходими за тяхното съхранение, и се явява рисков фактор за гарантиране на безопасността, както за обслужващия ги личен състав, така и за околните населени места.

Генерал-лейтенант Любчо Тодоров обобщи основните направления за работа пред командването и подчинените формирования през настоящата 2020 година. Сред тях са: 

- Поддържане на бойната готовност и мобилизация, своевременно оповестяване при привеждане на БА в по-високи степени на бойна готовност, както и управление на формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

- Усъвършенстване подготовката на СКС за поддържане и развитие на необходимите способности от щаба и подчинените формирования по планиране и провеждане на съвместни операции за защита на териториалната цялост на страната. Акцентът през 2020 г. ще бъде върху планирането и подготовката за участие в многонационалните учения „STEADFAST DEFENDER 21” и DEFENDER EUROPE 21”.

- Подготовка, сертифициране, развръщане и осъществяване националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО, Европейския съюз (ЕС), коалиционни сили и регионалните инициативи.

- Организиране на процеса по оценка и сертифициране на декларираните формирования от състава на СКС за участие в колективната отбрана на НАТО.

- Развитие и усъвършенстване на системата за логистично осигуряване на формирования от БА, както и при подготовката и участието им в операции в подкрепа на международния мир и сигурност. Транспортно осигуряване на формированията от БА и координиране преминаването през територията на страната на съюзнически сили.

- Осъществяване на оперативно ръководство на дежурните сили и средства от БА за охрана на въздушното пространство, контрол на корабоплаването и защита на обекти от критичната инфраструктура на Република България.

- Усъвършенстване подготовката на формированията за комуникационно-информационна поддръжка за осигуряване на устойчива КИС на СКС и подчинените му формирования при провеждане на операции, учения и в ежедневната дейност.

- Придобиване, поддържане и развитие на способности за осъществяване на информационно осигуряване на подготовката и процесите на планиране в СКС и БА и ефективна разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната.

- Поддържане в готовност една Група за контрол на придвижването от състава на усилените Сили за отговор на НАТО за 2020 г. (eNRF-20).

- Изпълнение на мероприятията по комплектоване на военните формирования с личен състав, организиране обучението, квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните служители.

- Целенасочена работа на командирите (началниците) от всички степени за подобряване на войсковата служба и дисциплината и провеждане на превантивна дейност за недопускане на инциденти.

„Посочените оценки, изводи и препоръки са важни и са формулирани отговорно. Напълно съм съгласен с приоритетите за 2020 година на Съвместното командване.” Това коментира от своя страна заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов.

 Показвате отлични способности при сертифициране, развръщане и осъществяване националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО и Европейския съюз. Това изисква съвременен и мениджърски  подход,  допълни той.

Вицеадмирал Ефтимов акцентира върху проблемите, свързани с  некомплекта при декларираните формирования от състава на СКС, което ще оказва съществено влияние, върху постигането в срок на заявените от Република България по време на отбранителното планиране в НАТО способности.

От името на висшето военно ръководство той поздрави присъстващите офицери за успешното справяне с предизвикателствата през изтеклата 2019 година и пожела здраве и упоритост за постигане на поставените задачи през настоящата 2020 година.

„Изразявам своята и на ръководството на Командването благодарност към дейността на щаба и подчинените формирования за добрата комуникативност, колегиалност и отдаденост за изпълнение на поставените задачи. Само така с  обединените усилия на всички ще бъдем в състояние да затвърдим постигнатото до момента и ще продължим да усъвършенстваме наложения модел за работа за утвърждаването на авторитета на Съвместното командване на силите”, в заключение подчерта генерал-лейтенант Любчо Тодоров. Той изказа благодарност и към проявения интерес от страна на гостите, който е знак на уважение, значимост и сътрудничество между отделните структури във въоръжените сили на Република България.

Гости на форума бяха заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, командирът на Cухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” генерал-майор Груди Ангелов, съветникът по военна сигурност на президента на Р България бригаден генерал Васил Лазаров, главният инспектор на министерството на отбраната, директори на дирекции в Щаба на отбраната, представители на Военноморските сили, служба „Военна полиция” и служба „Военна информация“.

  Офицери от Съвместното командване на силите участваха в заключителната планираща конференция за предстоящото учение „БРИЗ 2020“, ръководена от щаба на Военнорските сили на 21.05.2020 г. Капитан I ранг Валентин Велков и капитан II ранг Мирослав ЖЕЛЯЗКОВ от СКС, съвместно с офицерите от Военноморските сили, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Командването на силите за специални операции, Висшето военноморско училище, NFIU, Постоянните военноморски групи на НАТО и ... още
Специалистите по предупреждаване и докладване от Автоматизираната информационна система (АИС) „Преслав” проведоха тренировки на 20 и 21 май 2020 г. от пунктовете за постоянна дислокация. Под ръководството на офицери от Съвместното командване на силите бяха отработени действията на органите от Автоматизираната система по осигуряването на Съвместните сили, при преодоляване на последиците от използване на оръжия за масово унищожение и крупни промишлени аварии при подготовка, и ... още
Съвместното командване на силите проведе комплексна тренировка на комуникационно-информационната система на Българската армия на 13 и 14 май 2020 година под ръководството началника на щаба на СКС бригаден генерал Валентин Кръстев и началника на отдел „КИС” на СКС полковник Димитър Хлебаров–директор и непосредствен ръководител на настоящата тренировка. Наред с формированията от СКС, от пунктовете за постоянна дислокация  в тренировката участваха и формирования от ... още
По инициатива на командира на 40-тия контингент на Въоръжените сили на Р България, участващ в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“ в Афганистан полк. Светлозар Стефанов и по повод празника на храбростта и деня на Българската армия – 6 май беше подновено табло с портрети на български владетели и национални герои в българския лагер в база „Кандахар“. Тази патриотична задача бе реализирана благодарение на усилията и ентусиазма на старшина Иван Шумански, ст. сержант ... още
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров ръководи днес, 05.05.2020 година, видеоконферентната връзка на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов с националните командири на военните контингенти в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово и Мали.    Събитието беше организирано по повод 6 май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия от Съвместното командване на силите.  В докладите си националните командири полковник ... още
ИНТЕРВЮТА