СКС В МЕДИИТЕ
Генерал-лейтенант Атанас Самандов: Запазваме младите кадри
Бъдете оптимисти, пожелава командващият на Съвместното командване на силите на личния състав за празника на СКС - 1 юли

- Господин генерал-лейтенант, с каква равносметка за последния едногодишен период Съвместното командване на силите (СКС) посреща своя празник – 1 юли?   - Равносметката за една година усилен труд е: изграждане на един оперативно сглобен щаб със способности да планира, провежда и осигурява съвместни операции по трите мисии на въоръжените сили. Това постоянно го доказваме с нашата дейност по управлението на българските контингенти зад граница в операции на НАТО, Европейския съюз и ООН в Афганистан, Косово, Босна и Херцеговина, в Либерия и край бреговете на Сомалия.
СКС е водещо и при провеждането на операции за подпомагане и защита на населението у нас. Със сигурност вашите читатели си спомнят за тежката зимна обстановка и оказаната помощ от различни модулни формирования от Българската армия през първото тримесечие на тази година. За по-малко от денонощие се достави и постави временен мост на мястото от отнесения от река Владайска. Съществен е и приносът в подкрепа на населението за дълбочинното прочистване от невзривени боеприпаси в района на Челопечене. Най-пресният случай е край с. Лозенец, област Ямбол, където буквално от следващия ден след инцидента СКС изпрати офицери за оказване на помощ на държавната и местна администрация за ликвидиране на последствията в складовата база за съхранение на боеприпаси „Стралджа-Мараш”.   Планираните и внезапно възникнали задачи пред СКС се изпълняваха в оказаните срокове и със завиден професионализъм от личния състав. Основните усилия в СКС през настоящата и следващата година са насочени към постигането на пълни оперативни способности, чрез привеждане на документите по оперативно планиране в съответствие с измененията в структурата, състава и новите функции и задачи на СКС, интегрирането между различните щабове, изучаването и прилагането на новите разработки на НАТО в областта на планирането на операциите. Ще продължи нашият стремеж за подобряване на дейността по непосредствената подготовка, развръщането, осигуряването и осъществяването на националния контрол на формированията, договорени с НАТО, военните структури на Европейския съюз.
- Какви са новите функции на СКС, което зае по-висока позиция във военната йерархия спрямо видовете въоръжени сили в изпълнение на Бялата книга за отбраната?   - Промяната в Закона за отбраната и въоръжените сили, която гласи, че командирите на видовете въоръжени сили са непосредствено подчинени на командващия на СКС, спомогна да се регламентират ясно взаимоотношенията в командната верига, като щабът на СКС и щабовете на СВ, ВВС и на ВМС са функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление. Водещата ни роля в тази структура наложи СКС да осъществява ръководни функции и дейности, които са общи за трите командвания - съвместно разузнаване, операции, логистика и комуникационно-информационна поддръжка. За осъществяване на тези функции при планиране и провеждане на съвместни операции, част от планиращите органи на щабовете на видовете въоръжени сили се привличат в работата на щаба на СКС. Също така Командването подпомага отделните командири на видовете въоръжени сили при планиране на техните самостоятелни операции.   - Кои са основните предизвикателства в работата на СКС в новия формат?   - Задачите са в три основни направления. Едното е постигане на пълна оперативна готовност от СКС за планиране и водене на съвместни операции. За тази цел през годината са планирани и се провеждат щабни тренировки с участието на офицери от трите вида въоръжени сили. Процесът ще завърши през есента с тристепенно командно-щабно учение. То ще се ръководи от Щаба на отбраната. Освен това под ръководството на СКС се провеждат комплексните тренировки на КИС на БА, които имат за цел да изградят единна комуникационно-информационна система на оперативно и тактическо ниво.   Другото направление е формиране, подготовка, осигуряване, развръщане и управление на контингентите от въоръжените сили за участие в операции и мисии извън страната. Третото направление е планиране, провеждане на подготовката и ежедневната дейност в СКС и подчинените формирования.
Усилията ни през настоящата и следващата година са насочени за съхраняване на наличните способности, освобождаване от ненужните такива, както и адаптиране на организацията и подготовката на декларираните формирования.   Едно от големите предизвикателства е разработването и изпълнението на План-програма за периода 2012-2017 г. за приоритетно и поетапно привеждане на инфраструктурата в съответствие с изискванията за взриво и пожаро-безопасност и охрана на складовите райони и обекти за съхранение на боеприпаси, ГСМ, запалителни, взривни и опасни вещества във военните формирования.   Друг голям проблем са натрупаните излишни боеприпаси, които се съхраняват основно в базите на бригада „Логистика”. За тях се ангажират големи складови райони за съхранение, човешки ресурс за охрана и поддръжка и се разходват значителни финансови средства. Въпросите по освобождаването от излишни материални средства и утилизацията на излишните боеприпаси от базите на бригада „Логистика” пряко рефлектират в ежедневната дейност на СКС и оказват влияние на процеса на преструктуриране и изграждане на бригада „Логистика”.
Нека да отбележим, че СКС координира използването на летателните ресурси на програмата за стратегически въздушен транспорт – SAC C-17.
Като предизвикателство пред СКС за настоящата и следващите две години стои и въпросът с успешното формиране на националния мобилен модул по КИС (DCM) и изграждането на инфраструктурата за неговото разполагане в района на Мобилната КИС – Горна Малина. Попълването на модула с личен състав и неговата езикова подготовка са национална отговорност и са сред приоритетните задачи в СКС. Предизвикателство е и амбицията на СКС за изграждане на Национален център за управление при кризи на базата на НВУК „Чаралица”.   Основна задача на СКС е чрез лабораторията, която е на подчинение на Центъра в гр. Банкя, да се извършва периодичен радиометричен и химичен контрол на проби от въздух, вода и почва, както и анализ и оценка за екологичното състояние на райони. Унищожават се токсични химически вещества в лабораторни условия и се разработват технологии и методики за унищожаването им. Доказателство за уникалните способности и високия професионализъм на личния състав на формированието е все по-честото му привличане за изпълнение на задачи в помощ на органите на централната и местна власт и други граждански организации.   - Какви организационно-щатни промени настъпват в СКС от 1 юли тази година?   - През 2012 г. е планирано извършването на реорганизация на 10 военни формирования от бригада „Логистика”. Организационно-щатни промени ще бъдат извършени в осем военни формирования чрез изменение в действащите длъжностни разписания и намаление на личния състав. Ще бъде реорганизирана ремонтната база за въоръжение и техника в София по ново длъжностно разписание за мирно и военно време. Пълна ликвидация ще бъде извършена в базата за съхранение на излишни авиационни средства в с. Ново Ботево. Освен това, считано от 1 декември, ще бъде извършена частична ликвидация на една база за съхранение на средства за инженерно въоръжение. Цифровото изражение на посочените промени е редуциране на около 50 длъжности.   Нашите сметки показват, че за тази година извършването на съкращения няма да доведе до проблеми, свързани с личния състав. Съкращаването на длъжности ще се извърши за сметка на вакантни такива във военните формирования, а там където има назначени военнослужещи или цивилни служители вече са им предложени длъжности в други военни формирования.
По-болезнени ще са следващите две години, когато трябва да се редуцира личния състав с близо 1300 души. Затова в Командването правим всичко възможно този процес да бъде по-малко болезнен. Считам, че за това е необходимо активна работа от страна на командирите и началниците от всички степени. Ще се разработят и обявят точни и ясни критерии при съкращаване на длъжности, като се отчитат задачите на формированията. Смятам за целесъобразно да предложим на министерството на отбраната корекция в графика за трансформация на бригада „Логистика”. Според мен е необходимо да завърши процеса на утилизация и освобождаване от излишните боеприпаси и видове имущества и едва тогава да се пристъпи към редуциране на личния състав. По този начин освобождаването на личния състав ще стане по своя естествен път - първо да бъдат освобождавани придобилите право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което от своя страна да доведе до запазване на младите кадри и до създаване на необходимата за тях мотивация.   - Какво ще пожелаете на личния състав на СКС за празника?   - Най-напред искам от името на ръководството на СКС да благодаря на личния състав от Командването и от подчинените ни формирования за положените от тях усилия през настоящата година за изпълнение на поставените задачи. Специално искам да изразя и нашата благодарност към военнослужещите от военните ни контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната. Искам да изразя своята благодарност и към командирите от всички нива във видовете въоръжени сили за съвместната работа. На личния състав на СКС, на подчинените ни военни формирования и личния състав на българските военни контингенти пожелавам здраве, лично и семейно щастие, жизнени сили и търпение, постоянство и упоритост в изпълнението на поставените ни отговорни задачи. И най-важното - бъдете оптимисти!
*** Визитка   Генерал-лейтенант Атанас Самандов е роден на 17 септември 1955 г. в Гоце Делчев. Завършил е Висшето военно училище „Васил Левски” – Велико Търново, Военна академия „Г. Ст. Раковски” и Генералщабна академия в Москва. Службата си като офицер от Българската армия започва през 1977 г. в Елхово. През годините последователно преминава през всички командни длъжности от командир на взвод до командир на мотострелкова дивизия. От 2001 до 2004 година заема висши командни длъжности – командир на Силите за специални операции и командир на Командването на оперативните сили и подготвя първите батальони от Българската армия за участие в операцията на коалиционните сили в Ирак. В периода 2006 - 2008 г. е последователно началник на щаба на Сухопътните войски и заместник-командващ на Сухопътните войски.
От 1 юли 2009 г. е командващ на Съвместното оперативно командване, а след 1 юли 2011 г. е назначен за Командващ на „Съвм
eстното командване на силите”. За дългогодишната си служба в редовете на Българската армия генерал-лейтенант Самандов е награждаван от министъра на отбраната и началника на Генералния щаб на БА с награден знак „За вярна служба под знамената”- II и I степен, поименно лично оръжие и други предметни и морални награди. Генерал-лейтенант Самандов владее английски и руски език.

 
НОВИНИ

"Свързочните формирования с достойнство и чест изпълняват поставените задачи по комуникационно-информационното осигуряване на формированията от БА при изпълнение на мисиите на въоръжените ... още

В рамките на посещението си в България на 11 и 12 септември 2022 г., новият командир на Съюзното съвместно командване на силите - Неапол адмирал Стюърт Мънч посети Учебен полигон “Ново ... още

Ротацията на българския контингент се извърши в периода 23 август - 1 септември 2022 година, под ръководството и контрола на комисия от Съвместното командване на ... още

Съвместното командване на силите организира конкурс на назначаване на войници, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина, на длъжности във военно формирование 22980 - ... още

С посрещане на националното знаме започна тържественият ритуал по полагане на военна клетва за вярност пред народ и Родина от новоназначените във формированието ... още