СКС В МЕДИИТЕ
Кратка биография на  генерал – лейтенант Атанас Самандов Генерал – лейтенант Атанас Самандов е роден на 17.09.1955 г. в гр. Гоце Делчев, област Благоевград. Завършил е ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново през 1977 г., специалност „мотострелкови”, ВА „Г.С.Раковски” – гр.София, командно-щабен, оперативно-тактически профил през 1985 г. и Генералщабна академия през 1996 г. в гр.Москва, Русия. Военната си кариера започва като командир на взвод в 12 мотострелкови полк – гр. Елхово през 1977 г. Генерал – лейтенант Самандов преминава през всички командни длъжности до командир на Командването на Оперативните сили в гр. Пловдив.  За времето от 28.04.2006 г. до 01.07.2009 г. преминава през длъжностите началник на щаба и заместник – командващ на Сухопътните войски. От 1 юли 2009 г. е назначен за командващ на Съвместното оперативно командване, а от 01.07. 2011 г. е  командващ на Съвместното командване на силите. За дългогодишната си служба в редовете на Българската армия генерал – лейтенант Самандов е награждаван от министъра на отбраната на Република България и началника на Генералния щаб на БА с награден знак „За вярна служба под знамената”- II и I степен, поименно лично оръжие и др. предметни и морални награди. Генерал – лейтенант Атанас Самандов владее английски и руски език.    ВЪПРОС № 1 Господин генерал – лейтенант Самандов, в навечерието сме  на празника на Съвместното командване на силите – 1 юли? Какво успя да постигне СКС през последната година? Кои постижения Ви дават основание за гордост и самочувствие? ОТГОВОР: Съвместното командване на силите постигна необходимите оперативни способности за изпълнение на възложените му съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България функции и задачи. В този смисъл през изминалата 2013 г. щабът на Командването заедно с подчинените ни военни формирования  изпълниха много задачи по трите мисии на Въоръжените сили. Не е редно да ги разделям на важни и по-малко важни. Те се отнасят до цялостната дейност на Командването и подчинените военни формирования и ми дават пълното основание да се гордея с постигнатото. Сред нашите успехи можем да отличим все пак: - Подготовката и провеждането на двустепенното КЩУ „ЩИТ-13”, на което се отработиха въпроси свързани с процеса на оперативно планиране в СКС, командванията на видовете въоръжени сили, определените щабове на бригади/бази, като резултатите от него показаха, че са усвоени процедурите и е постигната съвместимост на оперативно и тактическо ниво, при планиране и провеждане на съвместна операция;           - Управлението и осъществяването на националния контрол на българските контингенти, участващи в мисии и операции зад граница. Само за изминалият период през различните ни мисии и операции извън територията на страната са преминали 1110 души.          Ето защо ежедневната комуникация с националните командири на контингентите, задълбочените анализи на периодичните им донесения и добрата координация от СКС осигуриха висока ефективност на тяхното управление и дейност; - Всички документи, регламентиращи бойната и мобилизационна готовност на щаба на СКС бяха своевременно актуализирани; - Създадени бяха необходимите условия за съхранението на заповяданите количества оперативни и войскови запаси за Българската армия, както и извършване на регламентните работи на съхраняваните материални средства във военните формирования от състава на бригадата „Логистика”.   - Ползотворна бе дейността в Командването по разработването  на четирите доктрини отговорност на СКС, както и разработването на Постоянно действащите оперативни процедури и Стандартизиращите оперативни процедури.     - СКС успешно изпълни и поставената ни нова задача по цялостния процес на организирането и провеждането на процедурата по сертифициране на военните формирования за участието им в мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”. - Своевременно и в пълен обем беше изпълнена задачата по организиране и осигуряване участието на техника и личен състав от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната в Единадесетата международна изложба на отбранителна техника „Хемус 2014”. Така, че задачите бяха много, а равносметката на тяхното изпълнение е положителна.      ВЪПРОС № 2 Останаха ли неизпълнени задачи ? ОТГОВОР:  През изтеклата година в Съвместното командване на силите няма неизпълнени задачи, заложени в годишните планове за дейността на Командването. Напротив искам да повторя, че бяха изпълнени всички задачи в основните направления, а именно: - Участие в мероприятия по подготовката, осигуряването, сертифицирането, развръщането и осъществяване националния контрол на контингентите зад граница ; - Поддържане на бойната готовност и мобилизационна подготовка от Съвместното командване на силите и подчинените военни формирования. Управление на дежурните сили и средства; - Планиране и провеждане на мероприятия по оперативната подготовка в СКС и подчинените му военни формирования, за достигане на пълни оперативни способности и осигуряване нивото на амбиция по трите мисии на въоръжените сили на Р. България; - Участие в работата по изпълнение на Плана за развитие на национални концептуални и доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените сили в частта, касаеща Съвместното командване на силите. ВЪПРОС № 3 По какво този 1 юли ще се различава от досегашните през изминалите години, когато в изпълнение на Бялата книга, на тази дата се извършваха основните съкращения във войската? ОТГОВОР: В изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили на Република България, в частта за 2014 г., приет с Постановление на Министерския съвет № 333/29.12.2010 г., считано от 01.12.2014 г. основно ще бъдат извършени съкращения във военните формирования подчинени на Съвместното командване на силите. Към настоящия момент все още няма политическо решение относно предложените от работната група, назначена със заповед на министъра на отбраната, предложения за изменения в Плана за развитие на въоръжените сили на Република България, в частта за 2014 г., касаещи бригада „Логистика” и Центъра за осигуряване. Ако не бъде взето такова, то ще се наложи да бъде съкратен голям брой личен състав – става дума за близо 1050 души, което ще доведе до сериозни последици за съхранението и обслужването на въоръжението, боеприпасите и материалните средства, както и за реализирането на излишните материални средства в складовете на бригада „Логистика”.   В следствие на липсата на политическо решение, към този момент няма издадена и заповед на министъра на отбраната за определяне на реда и сроковете за извършване на организационно-щатни и дислокационни промени на военни формирования подчинени на Съвместното командване на силите през втората половина на 2014 г. ВЪПРОС № 4 Преди дни за Афганистан замина последния български контингент в състава на ИСАФ. С какво неговите задачи са по-различни от тези на досегашните контингенти? Как ще бъде извършено окончателното изтегляне на хората и техниката до края на годината заради приключването на операцията на ИСАФ?  ОТГОВОР: Като цяло задачите не се отличават от тези на досегашните контингенти. Единствената разлика ще бъде в това, че като последен контингент ще има допълнителни задачи и ангажименти свързани с приключване на операцията на ISAF. Това ще включва координиране и взаимодействие с коалиционните партньори по отношение на транспортирането, бракуването и даряването на отбранителни продукти, сдаване на райони и др. подобни дейности. Всичко това ще окаже допълнително натоварване на целия личен състав на контингента. Що се отнася до втората част от Вашия въпрос, съгласно Плана за трансформация на българския контингент в Афганистан до този момент бяха транспортирани техниката и основната част на материалните ресурси на българския контингент в Кабул. С приключването на изпълнението на задачите от контингента в Афганистан, е планирано да се завърнат в Р. България и останалите техника и материални ресурси на контингента в Кандахар като за целта ще бъдат използвани летателните ресурси на Инициативата за стратегически въздушен транспорт (SAC – C17), като част от техниката ще бъде транспортирана от самолети на Въоръжените сили на САЩ.       ВЪПРОС № 5 Работи ли СКС по евентуалната нова мисия в Афганистан от 1 януари 2015 г. – „Решителна подкрепа?                  ОТГОВОР: Република България изпълнява коалиционните си ангажименти в Афганистан в съответствие с приетата „Стратегия за трансформиране на участието на въоръжените сили на Р. България в ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан” и на тази база е разработен „План за трансформиране на българския военен контингент в Афганистан”. В изпълнение на този план са извършени и се извършват редица мероприятия, които ще гарантират плановото приключване на участието ни в операцията на ISAF и участието ни в следващата мисия на НАТО “РЕШИТЕЛНА ПОДКРЕПА” (“RESOLUTE SUPPORT”). Като цяло българската общественост е информирана достатъчно добре за извършеното до момента от нашата страна и респективно ръководството на Министерството на отбраната и Българската армия. Искам само да поясня, че е  включен българския план за транспортиране на материалните средства  до края на 2014 г., в Многонационалния подробен план  на ISAF за изтегляне на коалиционните сили от Афганистан през третото и четвъртото тримесечие  на 2014 г., като заложените мероприятия се изпълняват по график. Също така от началото на 2014 г. непрекъснато се следи за развитието на обстановката във връзка с предстоящата мисия „РЕШИТЕЛНА ПОДКРЕПА”, в която с решение на Министерския съвет на нашата страна се предвижда участие в  състав до 110 военнослужещи, като основно това ще бъдат Екип от съветници, щабни офицери в щаба на мисията, медицински екип и взвод за охрана. И тук е мястото да поясним на нашите читатели, че мисията „РЕШИТЕЛНА ПОДКРЕПА” не е военна/бойна операция. Тя се провежда от НАТО и неговите партньори, като мисията е насочена към обучение, съветване и подпомагане на Афганистански национални сили в изпълнение на техните дейности и изграждане на структурите за сигурност. ВЪПРОС № 6 По-какъв начин е решен въпросът с качеството на екипировката на българските военнослужещи, заминаващи на мисия? ОТГОВОР:  Към настоящия момент, действащата нормативна уредба, а именно Правилник № П-3/15.10.2004 г. - за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия и Правилник П-7/09.09.2011 г. - за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти  е отменена и не е приет нов нормативен документ. На този етап контролът по качеството на отбранителните продукти се осъществява от Института по отбрана, чрез представителите на дирекция „Военна стандартизация, качество и сертификация” и Централна изпитвателна лаборатория към Института. Българските военнослужещи, изпълняващи мисия извън Р. България, са комплектовани с необходимото оръжие, средства за индивидуална балистична защита и прибори за наблюдение, които са в добро техническо състояние и позволяват изпълнението на поставените задачи. За доставените униформени облекла и обувки по сключените договори през 2013 г. нямаме претенции по отношение на качеството. В тази връзка считам, че е наложително да се създаде нормативен документ, който да регламентира правомощията и отговорностите на структурите на министъра на отбрана, които да осъществяват контрола по качеството на доставените отбранителни продукти.   ВЪПРОС № 7 С какво темпо се извършва изтеглянето на количествата боеприпаси от армейските складове? Какво предстои да се извърши в тази посока? ОТГОВОР: Утвърдения от заместник-началника на отбраната план-график за натоварване и извозване на неизтеглените боеприпаси от фирми съконтрагенти на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД не се изпълнява от фирмите. От планираните за извозване 8 895 тона през 2014 г. до момента са получени 1 658 тона. Ежеседмично от СКС се изпраща информация в Щаба на отбраната за изтеглените количества боеприпаси, но въпреки това графика не се изпълнява. Считам за целесъобразно специализираната администрация на Министерството на отбраната и Щаба по отбрана да предприемат необходимите  действия за изпълнение на утвърдения план-график.   ВЪПРОС № 8 Какво е мястото на бригада „Логистика в този процес? По кои основни задачи работи бригадата в момента и какво предстои в близко бъдеще? ОТГОВОР: Във военните формирования на бригада „Логистика”, съхраняващи боеприпаси по договори за търговска реализация, е създадена необходимата организация предаването на боеприпасите да се извършва своевременно при пристигане на приемчик и транспорт от фирмите. Графикът е разработен за една календарна година, като се отчитат и останалите дейности във военните формирования на бригадата по безопасното съхранение на боеприпасите. Очертаващата се тенденция за забавяне на графика или „ударното” му изпълнение в края на календарната година, ще доведе до неизпълнение в пълен обем на основни дейности по съхранение на боеприпасите и може да се създадат предпоставки за трудови злополуки и произшествия. ВЪПРОС № 9 На какъв етап е изграждането на натовски модул в Мобилната комуникационна и информационна система?  ОТГОВОР: С решение № 282 /05 май 2011 г. на Министерски съвет на Република България е обявено разполагане на национален мобилен комуникационно-информационен модул на НАТО (DCM-F) в района на военно формирование 28860 - Горна Малина. Една от националните отговорности беше попълването му с личен състав, което към момента, предвид високите изисквания е изпълнено на 86%. През изминалия период по инициатива на отдел „КИС” на СКС бяха стартирани редица мероприятия, които да отговорят на нарасналите изисквания към DCM-F, във връзка с поетите ангажименти от Република България, по отношение на неговото изграждане и достигането му до състояние на начална оперативна готовност в края на 2014 г. и пълна оперативна готовност през 2015 г. Основните усилия бяха насочени към ускоряване процеса по подготовката на личния състав. За целта се организираха курсове по „Cisco мрежи – І и II семестър”. Извършеното езиково обучение с цел покриване на минималните изисквания за владеене на английски език, по STANAG 6001, доведе до състояние, че към момента 93% от военнослужещите притежават необходимия сертификат. Решителна роля за достигане на моментното ниво на подготовка изигра ускореното приоритетно обучение на личния състав от DCM-F в курсове в училището на НАТО по КИС в Латина, Република Италия и участието в специализирани курсове в района за дислокация на DCM-E в Букурещ, Румъния.          За повишаване на практическите умения важен момент се оказа участието на личен състав в коалиционните учения за сглобяване на мрежата на КИС на НАТО „Steadfast COBALT” и „Steadfast ILLUSION”. През месец юли предстои изпращане на първата група от състава на DCM-F за осигуряване на комуникационно – информационна поддръжка в операцията на НАТО “Active Fence” в Република Турция, което допълнително ще доведе до придобиването на безценен опит и рутина за бъдещото изграждане и доразвиване на способности по КИС. ВЪПРОС № 10 Има ли по-голямо натоварване в работата на Военно-транспортните органи на БА във връзка с изтеглянето ни от Афганистан?  ОТГОВОР: Както вече казах, през текущата годината започна планирането на трансформиране на българския контингент в Афганистан. Тази задача се извършваше едновременно с планираните ротации на българските контингенти в ISAF. За съжаление българската страна не разполага с достатъчни възможности за транспортиране с въздушен транспорт на личен състав и товари.  В този случай се налага използването на съюзнически ресурси. Изтеглянето и ротациите на  контингента ни от Афганистан се извършва изцяло с подкрепата на американската страна и се подпомага от полагащият ни се летателен ресурс по Програмата за стратегически въздушни превози (SAC Program – С17). В тази ситуация Военно-транспортните органи на БА  извършват детайлно планиране, поддържане на непрекъсната връзка с USCENTCOM и командването на оперативна база Папа, Унгария. Работа в такава среда изисква от личният състав на военнотранспортните органи да притежава отлична подготовка, знания и опит за работа в многонационална среда.  Моята оценка, че към настоящият момент задачите от Плана за трансформиране на контингента от въоръжените сили на Република България, участващ в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан ISAF се изпълняват в планираните срокове. ВЪПРОС № 11 Какво ще пожелаете на личния състав на СКС за празника?  ОТГОВОР: Преди да отправя своето пожелание, искам да използвам предоставената ми възможност да изразя своята и на Ръководството на Съвместното командване на силите благодарност към командния и личен състав на щаба, на подчинените ни военни формирования, както и на военнослужещите от българските военни контингенти зад граница за положения от тях упорит труд, висок професионализъм и чувство на отговорност за отстояване на авторитета и ролята на Съвместното командване на силите за изпълнение на поставените ни задачи в пълния спектър от мисии на Българската армия. Същевременно моето пожелание към тях и техните семейства е да бъдат здрави, да бъдат оптимисти, да не губят вяра и надежда в доброто и проявяват постоянство и упоритост в дейността си за изпълнение на поставените ни отговорни задачи.                                                            
НОВИНИ

"Свързочните формирования с достойнство и чест изпълняват поставените задачи по комуникационно-информационното осигуряване на формированията от БА при изпълнение на мисиите на въоръжените ... още

В рамките на посещението си в България на 11 и 12 септември 2022 г., новият командир на Съюзното съвместно командване на силите - Неапол адмирал Стюърт Мънч посети Учебен полигон “Ново ... още

Ротацията на българския контингент се извърши в периода 23 август - 1 септември 2022 година, под ръководството и контрола на комисия от Съвместното командване на ... още

Съвместното командване на силите организира конкурс на назначаване на войници, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина, на длъжности във военно формирование 22980 - ... още

С посрещане на националното знаме започна тържественият ритуал по полагане на военна клетва за вярност пред народ и Родина от новоназначените във формированието ... още