СКС В МЕДИИТЕ
Въпрос № 1: Да започнем с най-новото – резултатите от подготовката, войсковия ред и дисциплината в СКС през учебната 2012 г. Какво показва анализът? ОТГОВОР: Анализът показа, че с всяка изминала година Съвместното командване на силите повишава своите оперативни способности за изпълнение на възложените му функции и задачи.  Конкретните резултати са:   - Извършени бяха  организационно-щатни и структурни промени, свързани с разформироване, реорганизиране, формиране и преподчиняване на 11 военни формирования (10 от състава на бригада „Логистика” и НВУК „Чаралица”). - Повиши се подготовката на офицерския състав в щаба на Командването за  планиране и водене на операция на оперативно ниво и достигане на оперативна съвместимост с щабовете на видовете въоръжени сили. - За периода от януари до ноември 2012 г. бяха изпълнени 193 мероприятия по оказване на помощ на населението на територията на страната, в които са участвали над 2800 души и над 500 единици техника.  - Българските военни контингенти и военнослужещи, участващи в операции и мисии извън територията на страната, в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово, Грузия, операциите „Аталанта”, „Актив индевър” и “Ocean Shield” успешно изпълниха поставените им задачи. Доказателство за това са и високите оценки, които дадоха нашите коалиционни партньори и особено водещите нации в коалициите.  -  Създадени бяха всички необходими условия за дългосрочно и безопасно съхранение на заповяданите количества оперативни и войскови запаси за Българската армия, както и за извършване на регламентните работи и опресняване на съхраняваните материални средства във военните формирования от състава на бригадата „Логистика”. -  През периода беше осигурено наземното обслужване и организирано изпълнение на гранични и митнически процедури на територията на страната на 151 полета, превозващи 4541 души и 421 тона материални ресурси. - Изградената КИС на Съвместното командване на силите и пряко подчинените формирования, контингентите от въоръжените сили и системата за оповестяване функционираше нормално, изпълняваше изискванията на системата за командване и управление и осигуряваше необходимия непрекъснат информационен обмен.  - През годината броят на допуснатите инциденти в СКС, подчинените формирования и контингентите е 21, като 6 от тях са допуснати в контингентите зад граница и 15 са в подчинените формирования. В сравнение с 2011 г. (11 инцидента) инцидентите, допуснати от контингентите през 2012 г., са  намалели с 46%. Въпрос № 2: Какви мерки са набелязани за усъвършенстване на подготовка? Отговор: През новата учебна 2013 година с цел оптимизиране на подготовката се формулираха изискванията, целите, формите и необходимите за постигане крайни резултати.  За тази цел са планирани:  - Мероприятия, целящи осигуряване на сглобеноста на щабовете и формированията за  подобряване на оперативната съвместимост, и интегрирането на подготовката на щабовете и формированията от Въоръжените сили с други структури от Министерството на отбраната, както и със съответните органи на НАТО, Европейския съюз, съюзнически армии и коалиционни партньори. - на следващо място акцентираме основно на процеса за извличане на поуки от практиката и натрупания вече опит за усъвършенстване на подготовката като цяло. ВЪПРОС № 3: Повече от две години и половина Съвместното командване на силите работи като интегрирана структура, обединяваща командването на оперативните сили и бригада "Логистика". Какво надделява като извод и равносметка от досега свършената работа? ОТГОВОР: Командването е постигнало сглобеността и способностите, необходими за изпълнение на функциите и задачите, регламентирани в ЗОВС. Към момента е постигнато високо ниво на съгласуваност в дейностите и взаимодействие с командванията на видовете ВС. Работим с идеята, че сме едно цяло. - Обединяването на СОК с Щаба по осигуряване и поддръжка даде възможност за по-оперативно използване на материалните ресурси, както за осигуряване на българските контингенти зад граница, така и за логистично осигуряване на военните формирования от БА. - От друга страна през изтеклия период трябваше да бъдат решавани много въпроси, свързани с преструктурирането на бригада „Логистика”, предислокацията на значителни количества материални ресурси, съхранението на бойните припаси и тяхната утилизация, осигуряването на изпълнението на целите на сили и изграждане на декларираните логистични формирования. - Съвместяването на двата логистични органа, ЩОП и този от СОК, води до постигането на по-голяма оперативност при планиране, разпределение и използване на ресурсите за отбрана, разпределени по мисии на ВС. Така се постига  единност на решенията, вземани в областта на логистичната поддръжка и се избягва дублирането на функции и отговорности. Затова считам, че този процес доведе до подобряване не само на системата за логистично осигуряване на контингентите (по време на подготовката им и при участие в мисии), но и на системата за логистично осигуряване на БА, като цяло. Въпрос № 4: Очаква се ротата ни в Кабул да се изтегли окончателно през месец март? Колко ще останат до края на 2014 г. в Афганистан? Отговор: Съгласно планираното транформиране на участието на Въоръжените сили на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността ( ISAF)  до 31.01.2013 г. окончателно ще изтеглим ротата за действие в зоната за отбрана на летище Кабул, като ще се завърнат до 170 военнослужещи.  До края на 2014 г. в Афганистан ще останат до 425 военнослужещи, както следва:
  • в района на Кабул – до 85 военнослужещи;
  • в района на Кандахар – до 340 военнослужещи.
Въпрос № 5: Как ще се организира изтеглянето на техниката ни от Кабул? Каква част ще бъде предоставена, какви машини ще останат там за нуждите на местната армия. Отговор: В съответствие с разработения „План за трансформиране на българския военен контингент, участващ в операцията на НАТО в Афганистан” са изготвени необходимите разчети и заявки за изтеглянето на техниката от Кабул. В настоящия момент тече процесът на завръщане на техниката и материалните ресурси на ротата в Кабул. Планирано е основната част от техниката да се завърне с полети на С-17 от програмата за стратегически въздушен транспорт – SAC.  От числящата се на контингента ни в Кабул техника до територията на страната са транспортирани повече от половината колесна бронирана техника. Останалата част от техниката е в процес на предислокация за контингента ни в Кандахар. За прибиране в страната остават няколко единици, които ще бъдат изтеглени с ротацията на контингента в Кандахар. - С решение на Народното събрание през юли 2012 г. бяха дарени 3 единици специална ремонтна техника на афганистанската армия. Въпрос № 6: Според изчисленията около 12.8 млн. лв. е струвала през миналата година издръжката на пехотната рота в Кабул – това ли беше оптималната сума, достатъчна ли беше тя за да се осигуряват войниците ни в афганистанската столица? ОТГОВОР: Да, сумата посочена като поддръжка на ротата в Кабул е осигурила плащанията ни „Национална отговорност” и „Споделените разходи” на контингента ни. ВЪПРОС № 7: Сред най-големите предизвикателства за СКС от 1 юли 2011 г. досега бяха управлението и осигуряването на контингентите зад граница, съхранението на боеприпаси, работата на полевата Комуникационно-информационна система. Как се справихте с тези сложни и огромни по обем задачи? ОТГОВОР: Осигуряването на контингентите зад граница беше и към настоящия момент е трудна задача, поради редица причини. Основно те са породени от изискванията на коалиционните ни партньори, степента на риск, при който се изпълняват задачите и не на последно място ограничените финансови средства. За комплектоването им с всички материални средства и най- вече с военна техника, въоръжение и боеприпаси се извърши огромна по обем работа.  Към настоящия момент са придобити нови модерни образци въоръжение и боеприпаси за тях, отговарящи на стандартите на НАТО, включително нови оптически прибори, последно поколение термовизионни мерници и системи за нощно наблюдение. Съхранението и обслужването на въоръжението и боеприпасите се извършва съгласно нашите нормативни документа, съобразени със стандартите на нашите коалиционни партньори, като се използват в пълна степен възможностите, които предоставя многонационалната логистика. - Що се отнася до втората част от Вашия въпрос искам да споделя, че Мобилната комуникационно-информационна система (Мобилната КИС) през последните две години се утвърди като единственото военно формирование, поддържащо способности за изграждане и поддържане на съвременни комуникации в полеви условия, както на територията на страната, така и извън нея. Смело мога да заявя, че Мобилната КИС изгражда гръбнака на полевата КИС, както на СКС, така и на Сухопътни войски. Освен това във формированието се извършва и специализираната подготовка на всички специалисти по КИС от нашите контингенти, участващи в мисии зад граница. - През 2013 г. основно предизвикателство пред Мобилната КИС е доокомплектоването с личен състав на националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM) и организирането обучението му по английски език, курсове по съвременни цифрови комуникации и технологии,както и за придобиване на свидетелство за управление на МПС категори „С” и „СЕ”. До 2014 г. предстои изготвянето на инженерен проект и изграждането на инфраструктурата за разполагане на DCM съгласно изискванията на НАТО.  Въпрос № 8: Какви още трудности трябваше да преодолявате и очаквате занапред ? ОТГОВОР: Въпреки подобрената координация и съгласуваност в дейността на Командването, от една страна, с Министерството и с Щаба на отбраната и от друга - с Командванията на видовете въоръжени сили, влияние върху нашата дейност оказаха някои затруднения, които имаха обективен и субективен характер. Към първите искам да посоча:  - Реализирането на Инвестиционен проект „Изграждане на Съвместен оперативен център на Съвместното командване на силите”. Разсрочването във времето до 2020 г., на изпълнението на Проекта прави невъзможно достигането на Пълни оперативни способности от от СКС през 2013 г.;  -   Неизпълнението на Единния финансов план за МТО по програми 1.4 и 1.5 и Единния поименен списък за строителството и строителните услуги по програма 1.4. от своя страна доведе  до невъзможност за усвояване на бюджетите  на програмите за 2012 г. /10,6 млн. лева е недостига на ф.ср./ Ограничените финансови средства доведоха и до: - Затруднено извършване на сервизно техническо обслужване на новополучената техника и закупуването на резервни части за масово използваните марки автомобилна техника и възстановяването на неизправните машини и изпълнението на поставените задачи.  - За утилизация на излишните бойни припаси и съхраняваните токсични вещества не могат да бъдат сключени договори, което ще доведе до неизпълнение на „Плана за развитие на ВС.  - Възпрепятстване комплектоването, подготовката и сетифициране на декларираните логистични формирования в сроковете за тяхната готовност. Към трудностите от субективен характер искам да посоча приетите промени в Кодекса за социално осигуряване и установената възрастова граница за пенсиониране на военнослужещите. Общо от състава на Съвместното командване на силите напуснаха 109 души, като 19 от тях са от състава на Щаба на СКС. Специално при нас напуснаха много добре подготвени офицери със звание „подполковник” и „майор”, млади полковници, чиито функционални задължения изискваха  изготвянето на военна експертиза в целия спектър на войсковия живот и дейността на българските контингенти зад граница.  Въпрос № 9: Какви трансформации предстоят тази година за СКС? ОТГОВОР: Извършващият се преглед на Плана за развитие на Въоръжените сили поставя нови предизвикателства пред ръководството на Съвместното командване на силите. За целта беше направен задълбочен анализ на структурите, функциите и задачите на подчинените военни формирования и се изготвиха предложения за изменения в Плана. Смятам, че направеният анализ и изложените аргументи ще натежат в полза на реализиране на нашите предложения. След разглеждане и евентуалното приемане на направените предложения може да се каже какви ще бъдат предстоящите трансформации в Съвместното командване на силите и подчинените военни формирования.   Въпрос № 10: Как протичаха ръководените от СКС командно-щабни учения през изминалата година, какви  учения са планирани за 2013 г.? ОТГОВОР: Всички ръководени от Съвместното командване на силите командно-щабни учения постигнаха подобряване на оперативната съвместимост на участващите щабове и формирования. През 2013 година основният акцент ще бъде насочен към двустепенното командно-щабно учение „ЩИТ 13” с реално използване на формирования от видовете Въоръжени сили на местността, където ще бъде и демонстрирано използването на най-съвременните симулационни системи, които придобихме през последните години. Също така е планирано и осигурено участието на офицери от Съвместното командване на силите и подчинените формирования в редица международни учения в страната и чужбина. Въпрос № 11: Вие лично как се чувствате на този пост? Преди време споделихте, че сте като пред електрическо табло. Свикнахте ли с всички отговорности, с темпото на работа? ОТГОВОР: Не ми е трябвало много време, за да свикна с обстановката. Преминал съм през всички командни длъжности по веригата в Българската армия от командир на взвод до командващ на СКС и съм свикнал да нося отговорност. Така че, се чувствам добре и изпитвам удовлетворение да командвам Съвместното командване на силите. Аз съм начело на Командването от месец юли 2009 г. и през тези години заедно с моите заместници и останалите военнослужещи от щаба извършихме организационно-щатни промени, актуализирахме старите и разработихме нови документи регламентиращи цялостната дейност по  окомплектоването, подготовката  и  участието на българските военни контингенти  в операции и мисии зад граница, координирането и взаимодействието с видовете въоръжени сили по използването им в съвместни операции и оказване на помощ на населението, организацията на войсковия живот в нашите подчинени формирования и др. Моята лична оценка е, че с всяка изминала година личният състав от щаба на Командването и подчинените ни военни  формирования подобряват своите способности за планиране и ръководство на формированията за изпълнение на разнообразните задачи, които са поставени пред нас.
НОВИНИ

"Свързочните формирования с достойнство и чест изпълняват поставените задачи по комуникационно-информационното осигуряване на формированията от БА при изпълнение на мисиите на въоръжените ... още

В рамките на посещението си в България на 11 и 12 септември 2022 г., новият командир на Съюзното съвместно командване на силите - Неапол адмирал Стюърт Мънч посети Учебен полигон “Ново ... още

Ротацията на българския контингент се извърши в периода 23 август - 1 септември 2022 година, под ръководството и контрола на комисия от Съвместното командване на ... още

Съвместното командване на силите организира конкурс на назначаване на войници, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина, на длъжности във военно формирование 22980 - ... още

С посрещане на националното знаме започна тържественият ритуал по полагане на военна клетва за вярност пред народ и Родина от новоназначените във формированието ... още