ЗАДАЧИ

1. Планира и реализира мероприятия по развитие на способностите на Съвместното командване на силите и непосредствено подчинените му формирования.

2. Участва в определяне на необходимите оперативни способности за щабовете и войските на видовете въоръжени сили.

3. Организира и провежда мероприятията по управление на човешките ресурси в Съвместното командване на силите и пряко подчинените формирования.

4. Ръководи нарастването на готовността и мобилизационната подготовка в пряко подчинените формирования.

5. Организира и управлява войсковата дейност в щаба и непосредствено подчинените структури.

6. Непрекъснато събира, обобщава, анализира, докладва в Щаба на отбраната и разпространява към командванията и формированията информация за обстановката в Зоните за операции и за готовността и състоянието на българските контингенти.

7. Събира, обобщава и докладва в Щаба на отбраната данни за готовността и състоянието на войските и силите от Българската армия на територията на страната.

8. Планира, организира, провежда, отчита и анализира подготовката на Съвместното командване на силите.

9. Ръководи планирането, провеждането и контрола на подготовката на непосредствено подчинените формирования.

10. Разработва и изпълнява оперативни планове за използване на дежурните сили и средства и модулните формирования.

11. Осъществява оперативното управление на дежурните сили и средства и модулните формирования при участието им в операцията.

12. Разработва оперативни планове за конкретна операция на съвместни сили.

13. В изпълнение на постояннодействащи и предварителни планове изготвя и изпълнява оперативни планове за провеждане на съвместните операции.

14. Планира и провежда съвместните операции на Българската армия на територията на страната.

15. Планира, осигурява и провежда развръщането, ротацията и изтеглянето на контингентите от въоръжените сили, участващи в операции зад граница.

16. Осъществява национален контрол при участието на войски и сили от Българската армия в съвместни операции извън територията на страната.

17. Участва в процеса на сертифициране на формирования, подготвящи се за участие в операции и мисии извън територията на страната.

18. Планира, ръководи и управлява разузнавателната поддръжка на контингентите при участието им в операциите.

19. Планира, ръководи и управлява съвместната комуникационно-информационна поддръжка на формированията при водене на операциите, както и на непосредствено подчинените формирования.

20. Планира, ръководи и управлява съвместната логистична поддръжка на формированията при водене на операциите, както и на непосредствено подчинените формирования.

21. Участва в системата за оповестяване на формированията от Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, други министерства и ведомства.

22. Организира и поддържа бойната готовност на щаба на СКС.

23. Ръководи и контролира бойната и мобилизационната готовност на непосредствено подчинените формирования.

24. Извлича поуки от провеждането и участието в операции и разпространява до формированията с цел усъвършенстване на подготовката им.

25. Организира и осъществява планирането, програмирането и бюджетирането на Съвместното командване на силите, контингентите, съвместната подготовка и международните учения.

26. Ръководи и контролира планирането, програмирането и бюджетирането на непосредствено подчинените формирования.

27. Осъществява процеса на централните плащания на Министерството на отбраната и Българската армия.

28. Изгражда, поддържа и усъвършенства оперативното ниво на системата за командване и управление на въоръжените сили.

29. Определя и контролира тактическото ниво на системата за командване и управление при водене на съвместните операции.

30. Организира и ръководи мероприятията по международната дейност на Съвместното командване на силите.

31. Развръща и осигурява функционирането на Център за гражданско-военно сътрудничество в зоната за операция.

32. Организира медийни пулове на до 3 различни места в зоната на операцията.

33. Развръща и осигурява функционирането на самостоятелно организационно звено по сигурност на информацията.

34. Планира, организира, осъществява и контролира сигурността на информацията в съвместните операции и участието на контингентите в операции извън страната.