English

Начало   /   За нас   /  Функции и задачи

ФУНКЦИИ


 • Организиране и ръководство процеса на планиране и провеждане на съвместни операции на ВС на Р България на територията на страната.
 • Организиране, ръководство и координация с партньорите процеса на планиране участието на формирования/експерти от ВС на Р България в мисии и операции в съюзен/коалиционен формат на и извън територията на страната.
 • Организиране, ръководство и координация на съвместната подготовка, съвместното разузнаване, комуникационно-информационната поддръжка и ресурсното (логистично и финансово) осигуряване по трите мисии на ВС на Р България.
 • Ръководство на формирането, контрол на подготовката, сертифициране, администриране и осъществяване на националния контрол върху формированията от ВС на Р България при участието им в мисии и операции извън територията на страната.
 • ...
 • Организиране, управление и поддръжка на системата за оповестяване на формированията от ВС на Р България, други министерства и ведомства.
 • Ръководство на процесите по поддържане на бойната и мобилизационна готовност в СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.
 • Оперативно управление на дежурните сили и средства и формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия при бедствия (ФОППБ).
 • Организиране, ръководство и координиране дейностите, свързани с развитието на СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.
 • Ръководство на процеса по управление на човешките ресурси в СКС, военните формирования пряко подчинени на командира на СКС и контингенти от ВС на Р България, участващи в мисии и операции извън територията на страната.
 • Организиране на процеса по извличане на поуки от практиката в СКС, военните формирования пряко подчинени на командира на СКС и от участието на военни формирования от ВС на Р България в международни учения, операции и мисии извън територията на страната.
 • Организиране прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана в СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.
 • Организиране и ръководство на мероприятията по международната дейност и връзките с обществеността.
 • Организиране прилагането на изискванията по сигурността на информацията и защита на личните данни.
 • Виж всички

ЗАДАЧИ


 • Планиране и провеждане на съвместни операции на територията на страната, развръщане на системата за командване и управление от стационарни (включително защитени) и полеви пунктове, формиране на оперативни групи, разработване на стандартни оперативни процедури.
 • Координиране на оперативно ниво планирането и провеждането на операции на НАТО по мисия „Отбрана“ на територията на Р България.
 • Планиране, ръководство и осъществяване развръщането, ротацията и изтеглянето на контингентите от ВС на Р България (включително и национални формирования в Силите за отговор на НАТО, ЕС и др. регионалните инициативи в областта на отбраната), за участие в операции и мисии извън територията на страната, както и административното им управление.
 • Осъществяване оперативното управление на дежурните сили и средства от състава на БА и осигуряване взаимодействието с други структури и ведомства при необходимост.
 • ...
 • Планиране и организиране изпълнението на мероприятия по бойната готовност, мобилизацията и оповестяването на личния състав на СКС за привеждане в по-високи степени на бойна готовност.
 • Оповестяване формированията от БА, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и другите министерства и ведомства. Провеждане на тренировки по системите за оповестяване, с цел проверка на готовността. Поддържане на базите-данни на системата за оповестяване.
 • Докладване за обстановката, готовността и състоянието на войските от БА на територията на страната и контингентите зад граница.
 • Участие в планирането, организирането и ръководството на разузнаването в БА, подготовката на съвместното разузнаване и управлението на разузнавателния цикъл на оперативно и тактическо ниво.
 • Планиране, ръководство и управление на разузнавателната поддръжка на контингентите при участието им в мисии и операции.
 • Планиране, организиране и управление на съвместното логистично осигуряване на формированията при провеждане на операциите на територията на страната и зад граница, както и логистичното осигуряване на военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.
 • Планиране, организиране и управление на комуникационната и информационна поддръжка на органите за командване и управление, организиране на киберзащитата на пунктовете за управление на СКС, военните формирования пряко подчинени на командира на СКС и контингентите, участващи в целия спектър от операции на територията на страната и извън нея.
 • Организиране дейностите по подготовката, поддържането и използването на Националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F), неговото администриране, логистично и финансово-счетоводно осигуряване.
 • Организиране и координиране на подготовката, планиране и провеждане на сертификации на контингентите за участието им в операции и мисии извън територията на страната и на декларираните формирования за силите на НАТО.
 • Планиране, ръководство и анализиране на съвместната подготовка на специалистите по КИС и АИС „Преслав“ от БА.
 • Поддържане и развитие на заповяданите отбранителни способности.
 • Планиране, организиране и контролиране на дейностите по комплектуване с личен състав на военните формирования пряко подчинени на командира на СКС за мирно и военно време и на военните контингенти зад граница. Организиране на обучението, квалификацията и преквалификацията на личния състав, кариерното и кадрово развитие на военнослужещите и дейностите по адаптацията при освобождаване от военна служба.
 • Осъществяване и координиране на административно-информационната дейност, връзките с обществеността и военните контакти на СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.
 • Управление на процесите на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана в отбранителните програми, администрирани в СКС.
 • Организиране и ръководство на финансово-счетоводното осигуряване на СКС, военните формирования пряко подчинени на командира на СКС и контингентите от ВС на Р България, участващи в операции и мисии извън територията на страната.
 • Планиране, организиране, осъществяване на контрол по защитата на класифицираната информация и документалното осигуряване на организационната единица и контингентите от ВС на Р България, участващи в операции и мисии на територията на Р България и извън нея.
 • Планиране, организиране и осъществяване на дейностите по защита на личните данни в СКС, военните формирования пряко подчинени на командира на СКС и контингентите от ВС на Р България, участващи в операции и мисии извън територията на страната.
 • Организиране, ръководство и контрол на войсковата дейност в СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС.
 • Планиране и координиране на използването на наличните симулационни способности за провеждане на компютърно подпомагани командно-щабни учения, игри и тренировки.
 • Изготвяне на доклади за извличане на поуките от практиката в ежедневната войскова дейност на СКС и военните формирования пряко подчинени на командира на СКС, при участие в международни учения и подготовки, както и от участие на контингенти от ВС на Р България в операции и мисии извън територията на страната.
 • Виж всички задачи