English

Начало   /   За нас   /   История

И С Т О Р И Я


Съвместното командване на силите е наследник на Съвместно оперативно командване /СОК/, което е създадено със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-035/06.08.2004 г. и започва да функционира от 15.10.2004 г. с дислокация – гр. София.

Това е значима стъпка по пътя на развитие на Българската армия, продиктувана от новите задачи след приемането на Република България за пълноправен член на НАТО през 2004 г. и приетите решения за организационно изграждане и развитие на Българската армия след 2004 година.

В седемгодишната история на Съвместното оперативно командване командващи са:

  •  Генерал-майор Кольо Бъчваров – 03.05.2004 г. - 25.04.2006 г.
  •  Генерал-майор Ангел Златилов  –  25.04.2006 г. - 01.06.2008 г.
  •  Генерал-лейтенант Галимир Пехливанов –  01.06.2008 г. - 01.07.2009 г.
  •  Генерал-майор Атанас Самандов –  01.07.2009 г. - 30.06.2011 г.

 В резултат на изпълнение на  Постановление на Министерския съвет с № 333 от 29.12.2010 година за приемане на Плана за развитие на Въоръжените сили на Р България до 2014 г. и заповед на министъра на отбраната с Рег. № ОХ-07/19.05.2011 година от 1 юли 2011 г. на основата на Съвместното оперативно командване и Щаба по осигуряването и поддръжката се създава Съвместното командване на силите.

Целта е да се създаде интегриран щаб на оперативно ниво, който да планира и ръководи операции на територията на страната и извън нея на оперативно ниво, както и логистичното осигуряване на   Българската армия.

Съвместното командване на силите /СКС/ се състои от ръководство и щаб с отдели и самостоятелни сектори.

На пряко подчинение на СКС са били военните формирования: бригада „Логистика”, военно-транспортни органи – 30 отряд за контрол на придвижването, Мобилна комуникационно-информационна система, Национален военен учебен комплекс “Чаралица”, Център за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка (ЦНКРХБиЕО) – Банкя, Учебен полигон „Ново село“, Център за осигуряване, Военен команден център, Оперативен архив на БА, Оперативен разузнавателно-информационен център. 

От създаването на Съвместното командване на силите на 01.07.2011 година командващи са:

  • Генерал-лейтенант Атанас Самандов  – 01.07.2011 г. - 18.09.2014 г.
  • Контраадмирал Георги Мотев – 18.09.2014 г. - 21.02.2015 г. - Временно изпълняващ длъжността командващ  на СКС
  • генерал-майор Златко Златев – 21.02.2015 г. - 30.06.2015 г. Временно изпълняващ длъжността командващ  на СКС
  • генерал-лейтенант Любчо Тодоров –  01.07.2015 г.  -  31.08.2021 г. 
  • генерал-майор Валери Цолов - 01.09.2021 г. - 25.12.2023 г.  - командир на СКС

В изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2026 г. от 1.09.2021 г., Съвместното командване на силите се реорганизира, със 7 подчинени военни формирования - Мобилна комуникационно-информационна система, Национален военен учебен комплекс “Чаралица”, Център за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка (ЦНКРХБиЕО) – Банкя, Военен команден център, Оперативен архив на БА, Оперативен разузнавателно-информационен център и Група за осигуряване и поддръжка.    

Основните дейности са насочени към планиране и провеждане на съвместни национални и многонационални операции; непосредствената подготовка, осигуряване, сертифициране, развръщане и управление на контингентите от въоръжените сили за участие в операции и мисии извън страната; организиране и ръководство на съвместната подготовка, разузнаването и комуникационно-информационната поддръжка на операциите.         

Съвместното командване на силите има водеща роля в процеса на планирането, подготовката и провеждане на национални и международни учения, сред които са многонационалното компютърно-подпомагано командно-щабно учение /КПКЩУ/ с международно участие „ФЕНИКС 2010”, многонационалното КПКЩУ „ЕНЕРГИЕН ПЛАМЪК 2011”, националното командно-щабно учение „ЕСЕН 2012”, „ЕСЕН 15”, „ЕСЕН 2018”, национално командно-щабно учение „ЩИТ 13 и ЩИТ 16” , ежегодното съвместно учение „ШАБЛА”, многонационалното учение с висока видимост „SABER GUARDIAN 2017”, многонационалните учения „ЛЯТО 2019”, „SABER GUARDIAN 2021“, „DEFENDER 23“ и участие в много други ежегодни международни учения като „CYBER COALITION”, „STEADFAST FOUNT, „CAPABLE LOGISTICIANS”, както и “NOBLE JUMP 2017“ и „TRIDENT JUNCTURE 2018”.

Съвместното командване на силите е ръководило операции по подпомагане на населението, като съвместната многонационална операция по прочистване района на Челопечене от невзривени боеприпаси „Горещо лято 2011”, спасителни и евакуационни дейности при наводнението в с. Бисер, обл. Хасково, оказване на помощ на държавната и местна административна власт по ликвидиране на последствията след инцидента в района на базата за боеприпаси „Стралджа - Мараш” с оператор „Берета Трейдинг”, както и помощ на МВР и министерството на здравеопазването през 2020 година в борбата с разпространението на коронавируса в страната.

Съвместното командване на силите осъществява националния контрол върху контингентите от българските въоръжени сили в състава на многонационални формирования в операции и мисии извън територията на страната в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово, Грузия, Мали, Ирак и други.

СКС е самостоятелно юридическо лице и има право да възлага и реализира обществени поръчки и търгове.