English

Начало   /   Профил на купувача   /   Архив

Номер Кратко описание на предмета на поръчката Вид на процедурата Публикувана на Номер-АОП  
JFC-2021-002 „1574/Р – Ремонт на сграда № 2 (Хранилище за съхранение на боеприпаси) във ВР 1574 на военно формирование 22680 – Карлово чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2021-05-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2021-001 „Резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези”, в.ф. 52370, с. Негушево-2123, Софийска област чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2021-04-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-130 "Пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване", в. ф. 52370 - Негушево, с. Негушево, община Горна Малина, област София чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-12-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-129 „Изработване на рекламно-информационни продукти ”, гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” №34 - в. ф. 22970 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-12-06 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-128 "Специално работно облекло", гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4, в. ф. 48 940 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-12-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-127 "Измервателни уреди", гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4, в. ф. 48 940 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-12-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-126 "Уреди за домакинството, вкл. кухненско оборудване и техника", гр. Бургас, ул. Одрин № 4, в. ф. 48 940 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-12-02 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-125 „Специално работно облекло”, гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” №34 - в. ф. 22970 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-12-07 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-124 „ Абонаментно поддържане и ремонт на климатична техника”, в. ф. 48960-София, гр. София, бул. „Цариградско шосе“, № 111 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-12-01 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-123 "Пожарогасители,пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване", в. ф. 24850 - Змейово по реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП 2020-11-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-122 Позиция № 1: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда инв. № 1 (№ 135 по кадастрална карта) “Щаб“ с площ 432,24 м2, ведно със сграда инв.№ 18 (№ 112 по кадастрална карта) “Вещеви склад - 1÷6“ с площ 307,66 м2;Позиция № 2: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда с инв. № 12 (№ 147 по кадастрална карта) “Логистика“ с площ 105,67 м2; Позиция № 3: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда инв. № 7 (№ 149 по кадастрална карта) “Столова и кухненски блок“ с площ 410,02 м2, в. ф. 22680 – Карлово чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-30 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-121 „Изработка на щемпели и печати”- 2 бр., гр. Велико Търново, 5000, м. Дълга лъка, п. кутия 196, в. ф. 22060 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-26 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-120 Закупуване и доставка на „Измервателни уреди”- Ултразвуков дебеломер за различни материали 0.75 ÷ 220 мм,: гр. Велико Търново, 5000, м. Дълга лъка, п. кутия 196, в. ф. 22060 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-26 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-119 „Доставка на хладилници и хладилни витрини”, гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34 - в. ф. 22970 2020-12-01 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-118 „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” за нуждите на военно формирование 24510 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-117 „ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” за нуждите на военно формирование 24510 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-116 „УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ПАРНИ, ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И ОТОПЛИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ” за нуждите на военно формирование 24510 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-115 „Доставка на хладилници, хладилни витрини и телевизионни приемници”, с.Горна Малина, общ. Елин Пелин, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-114 „Доставка на хладилници и хладилни витрини”, с.Горна Малина, общ. Елин Пелин, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-113 „Авариен ремонт на оберлихта до сектор А1 във вътрешния двор на административната сграда във войскови район 1014 - София на в. ф. 22970-София” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-11-27 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-112 "Разходи за осигуряване на безопасни условия на труд", в. ф. 48940 - Бургас, ул. "Одрин" №4 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-111 Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали, в. ф. 42 700 - Сливен чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-23 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-110 „Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”, с.Горна Малина, общ. Елин Пелин, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина. чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-23 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-109 "Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения по ЦОП" за в. ф. 52 370 - Негушево чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-108 "Резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения по ЦОП" за в. ф. 52 370 - Негушево чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-107 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези”; с. Горна Малина, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-106 “Материали и консумативи за домакинството /вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др. подобни/”, гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” №34 – в. ф. 22970 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-17 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-105 „Инструменти, включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател” във в. ф. 22960 – Царева ливада чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-20 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-104 „Електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла” във в. ф. 22680 - Карлово чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-103 Осветителни уреди и електрически лампи, части и аксесоари за тях”. 1.2. Място на изпълнение/доставка: с.Горна Малина, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-102 „УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”, Военно формирование 32830 – с. Асен – п.к. 6149 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-05 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-101 "Материали за безопасни условия на труд" за в. ф. 48940, гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-100 "Закупуване и изпитване на лични предпазни средства" за в. ф. 48940, гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-099 "Батерии" за в. ф. 48940, гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-098 „Заваръчна техника, аксесоари и консумативи” гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1 , кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А военно формирование – 22620-София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-097 „Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател” гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1 , кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А в. ф. – 22620-София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-096 " Железария ", гр.София , п.к.1784, ж.к.”Младост”1, кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А, в. ф. 22620-София чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-095 "Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни", гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1, кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А в. ф. – 22620-София чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2020-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-0934 "Абразивни продукти", гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1 , кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А в. ф. – 22620-София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-093 „Инструменти, включително ръчни,електромеханични и инструменти с двигател” за в. ф. 48 960 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-092 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”, гр. София 1784, ж.к.”Младост”, кв.”Полигона”, бул.“Цариградско шосе” № 113-А – в. ф. 22620 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-091 „Консумативи за обслужване на техника ”гр. София 1784, ж.к.”Младост”, кв.”Полигона”, бул.“Цариградско шосе” № 113-А – в. ф. 22620 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-090 „Резервни части за средства за механизация на товаро – разтоварните работи" за военно формирование 22620 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-089 „Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати" за военно формирование 22620 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-088 „Моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях" за Военно формирование 52370 - Негушево чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-087 „Резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези” за Военно формирование 52370 - Негушево чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-086 „Ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи” за Военно формирование 52370 - Негушево чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-085 Измервателни уреди във военно формирование 24 850 - Змейово чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2020-11-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-084 "Услуги по оперативно управление на съоръжения", гр. Сливен, п.к. 8803, в. ф. 42 700 - Сливен чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-083 АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-082 ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-081 АБРАЗИВНИ ПРОДУКТИ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-080 ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-079 ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-078 ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЪЧНИ,ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ И ИНСТРУМЕНТИ С ДВИГАТЕЛ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-077 РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ГСМ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-076 СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-075 ОБУВКИ ЗАЩИТНИ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-074 ОБЛЕКЛО ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-073 Химическо почистване, пране чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-072 Канцеларски материали, които не са включени в РС на ЦОП чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-10 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-071 Уреди за домакинството, вкл. кухненско оборудване и техника чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-12 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-070 Доставка и монтаж на климатици 24000 BTU чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-12 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-069 Доставка и монтаж на климатици чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-12 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-068 ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-067 ХУДОЖЕСТВЕНА, ТЕХНИЧЕСКА И ДР.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-066 РАЗЛИЧНИ УСЛУГИ ПО РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА АВАРИРАЛА ТЕХНИКА чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-065 ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-064 Уреди и материали за водопровод и баня чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-063 Резервни части и консумативи за военна техника/ППС чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-062 Доставка на градинска мебел чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-061 Доставка на батерии чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-060 Спортни артикули и екипировка чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-11-10 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-059 Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-06 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-058 „Перилни, почистващи и полиращи препарати” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-057 „Материали и консумативи за домакинството/вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и други подобни” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-056 Доставка на „Пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-11 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-055 Доставка на „ Моторни триони, храсторези, косачки,уреди за обдухване на листа и оборудване за тях” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-10 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-054 Доставка на „Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-29 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-053 Доставка на „Доставка и монтаж на климатици” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-29 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-052 Доставка на „Доставка и монтаж на климатици” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-29 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-051 Доставка на „Въздушна винтова компресорна станция” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-29 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-050 Доставка на „Въздушно-дихателен апарат” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-29 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-049 „Ремонт на покривната конструкция на сграда № 55 (хранилище № 6) във В.Р. 1489 на в.ф. 24850 – Змейово” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-10-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-048 „Услуга по ремонт на индустриални ЖП-клонове” във в. ф. 28130 – Стражица чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-11-04 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-047 РЕМОНТ НА ВЕРТИКАЛНИ ЦИЛИНДРИЧНИ СТОМАНЕНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: О. п. № 1 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали № 41 – 2500 м3 във в. ф. 28930 - Брацигово“. О. п. № 2 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали № 2 – 2500 м3 във в. ф. 24350 - Кочово (район Осетеново)” Открита процедура 2020-11-18 23:59:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-046 „Материали за безопасни условия на труд”, с.Горна Малина, обл.София, в. ф.18270 – Горна Малина. чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-045 „Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти (включително щори и комарници)”, с.Горна Малина, общ. Елин Пелин, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-22 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-044 „Строителни материали” за в. ф. 48960-София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-12 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-043 „ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” за нуждите на в. ф. 24510 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-042 „Авариен ремонт на входа на подземна галерия № 4 във в. р. 1756 на в. ф. 28 930-Брацигово”,п.к. 4579, гр. Брацигово, в.ф. 28 930 чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-10-16 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-041 „Тестване, ремонт, осведетелствуване и зареждане на пожарогасителни средства”, с. Горна Малина, обл. София, в. ф. 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-10-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-040 „Авариен ремонт на покрива на сграда № 11 – „Щаб” във ВР 1489 на в.ф. 24850 - Змейово” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-10-02 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-039 „Инструменти, включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател”, с. Горна Малина, обл. София, в. ф. 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-09-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-038 ,,Услуги по поддръжка, обслужване и ремонт на парни, водогрейни котли и отоплителни съоръжения и инсталации”, с.Горна Малина, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина. чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-09-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-037 ,,Авариен ремонт на покрива на сграда № 33 „Хранилище 602” във войскови район 1217 на военно формирование 28130 – Стражица” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-09-28 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-033 „Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали по обособени позиции”, която включва 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали №41 – 2500 м3 във военно формирование 28930 -Брацигово“. Обособена позиция № 2 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали №2 – 2500 м3 във военно формирование 24350 -Кочово (район Осетеново)” Открита процедура 2020-09-20 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-036 „Авариен ремонт на покрив сграда № 84 Склад ОРМ на в. ф. 22060- Велико Търново”, гр. Велико Търново, м. Дълга лъка, в. ф. 22060 – Велико Търново чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-08-25 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-035 „Строителни материали”, с. Горна Малина, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-08-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-034 „Услуги по поддръжка, обслужване и ремонт на парни, водогрейни котли и отоплителни съоръжения и инсталации”, чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-08-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-032 „Доставка на мрежови устройства за управление и разпределение на потоци (рутери)” чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП 2020-09-04 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-031 „Авариен ремонт на покрива на сграда № 67 / Парк ПТО / във ВР 1036 - Г.Баня с ползвател военно формирование 22980 чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-08-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-030 „Специално работно облекло”, в. ф. 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-08-20 15:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-029 „Материали за безопасни условия на труд”, Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-08-20 15:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-028 „Железария“, гр.Карлово, ПК4300, в. ф. 22680, ул. „Дъбенско шосе“ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-08-14 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-027 „Железария” за гр. Пловдив 4002, бул. „Пещерско шосе” № 57– в. ф. 26070 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-08-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-026 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”, гр. София 1784, ж.к.”Младост”, кв.”Полигона”, бул.“Цариградско шосе” № 113-А – в. ф. 22620 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-08-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-025 Авариен ремонт на покрива на сграда № 16 „Склад за техническо имущество за ГСМ”, във войскови район 1756 на военно формирование 28 930-Брацигово чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-08-13 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-024 „Абонаментно поддържане, техническо обслужване и ремонт на пожароизвестителни и пожарогасителни системи”,гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34 – Военно формирование 22970 чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-023 „Услуги по оперативно управление на енергийни съоръжения”в. ф. 22620-София, гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1, кв. ”Полигона”, бул. ”Цариградско шосе” № 113-А чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-022 „Резервни части и консумативи за противопожарна техника и оборудване” във военно формирование 28 930-Брацигово чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-23 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-021 „Ремонт на покривната конструкция на сграда № 55” (Хранилище № 6), във В.Ф. 24850 - ЗМЕЙОВО чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-07-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-020 „1179/Р-Ремонт на сграда № 59 и на сграда № 62” (ремонт на покривна кострукция) във Военно формирование 22780-Долно Камарци, адрес: с. Долно Камарци, п. к. 2137, обл. Софийска чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-07-16 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-019 ,,1217/Р – Ремонт на покрива на сграда № 31 (хранилище № 501) във военно формирование 28130 – Стражица” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-07-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-018 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” за Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-017 „Уреди и материали за водопровод и баня /вкл.санитарни изделия/” Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-016 „Строителни материали” Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-015 „Подови покрития” Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-014 „Осветителни уреди и електрически лампи, части и аксесоари за тях” Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-013 „Електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/” за Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-012 „Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни” за Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-011 „Батерии” за Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-07 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-010 „Услуги по обслужване и ремонт на електроразпределителни съоръжения и мрежи, трансформаторни съоръжения и трафопостове” във войскови район 1699 на военно формирование 32450 - Мокрен чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-07-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-009 „Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-06-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-008 "Текущ ремонт на недвижимо имущество на сграда № 35 във войскови район 1291 на военно формирование 26910 – Радко Димитриево" чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2020-06-25 10:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-006 Ремонт на покрив на сграда чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2020-06-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-005 „Доставка на въглища” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2020-06-24 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-004 „Услуги по обслужване и ремонт на електроразпределителни съоръжения и мрежи, трансформаторни съоръжения и трафопостове” за в. ф. 22970 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2020-06-18 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-003 "Лабораторни реактиви и консумативи" за в. ф. 24510 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-04-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-002 ,,Xимически продукти" за в. ф. 24510 - Coфия чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 2020-04-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2020-001 „Доставка на маршрутизиращи устройства (рутери)” чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП 2020-04-07 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-118 „Железария” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-25 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-117 „Мрежово устройство за предоставяне и управление на услуги” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-25 10:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-116 „Строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-21 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-115 „Авариен ремонт на водопровод (част), захранващ санитарните възли в сектор А3 на административната сграда във войскови район 1014 на военно формирование 22970-София” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-20 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-114 „Различни видове дограми и свързаните с тях аксесоари и компоненти/вкл.щори/“ чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-19 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-113 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-112 „Авариен ремонт на канализационна инсталация в административна сграда № 164 във войскови район № 1013 на военно формирование 48960-София” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-22 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-111 „Пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-110 „Авариен ремонт на участък от външна канализационна тръба, включваща се в ревизионна шахта във войскови район 1014 на военно формирование 22970-София” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-21 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-109 „Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-108 „Уреди за домакинството включително кухненско оборудване и техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-22 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-107 „Авариен ремонт на сграда № 1 (УП „Чубра”) във войскови район 1474 на военно формирование 32450 - Мокрен" чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-106 Подръжка,обслужване и ремонт на водогрейни котли и отоплителни съоръжения и инсталации чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-15 13:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-105 Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-104 „Авариен ремонт на еркера между 8 и 9 етаж в сектор Г и на част от парапетите и таваните на терасите в секторите А1, А3, Б1 и Б3 на административната сграда във ВР 1014 на военно формирование 22970” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-14 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-103 „Авариен ремонт на част от покрива на сграда Битов корпус /сграда № 20 и №21/ във ВР 1036 - Г.Баня с ползвател военно формирование 22980“ чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-102 Авариен ремонт на сграда № 35 /ЩАБ/ във войскови район 1291 на военно формирование 26910 – Радко Димитриево чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-101 „Закупуване на уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-11 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-100 „Уреди за домакинство, включително кухненско оборудване и техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-099 „Абонаментно поддържане и ремонт на климатична техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-098 Доставка на материали за безопасни условия на труд чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-097 „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на соларни и термопомпени станции” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-096 „Резервни части за авариен ремонт на военна техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-14 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-095 „Авариен ремонт на сграда No 6 „хранилище No 567” във ВР 1574 на военно формирование 22680 –Карлово” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-094 „Доставка и монтаж на климатици” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-04 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-093 „Услуга по ремонт и поддържане помпи за течности” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-092 „Инструменти, включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-091 „Резервни части за авариен ремонт на военна техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-090 „Авариен ремонт на покрива на сграда № 6 /хранилище/ във военно формирование 28590 – Ресен ” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-07 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-089 "Авариен ремонт на сграда" (ремонт на покривна контрукция) чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-12 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-088 „Почистване на канализационна мрежа, канали, шахти и септични ями” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-087 „Авариен ремонт на покрив сграда № 101 /склад/ на военно формирование 22060- Велико Търново” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-04 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-086 „Авариен ремонт на покрив сграда № 100 /склад/ на военно формирование 22060- Велико Търново” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-11-04 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-083 „Доставка на въглища” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2019-10-31 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-085 „Уреди за домакинство, включително кухненско оборудване и техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-084 „Електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-082 „Резервни части и консумативи за автомобили/ППС” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-081 „Резервни части и консумативи за ГСМ оборудване и технически средства” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-23 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-080 „Зареждане на бутилки с технически газове /СО2/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-11-01 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-074 „Превоз на личния състав на военно формированиe 28860 – Горна Малина от град Ботевград до месторабота и обратно” Открита процедура 2019-11-14 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-079 „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-078 „ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-077 „ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-076 „Материали и консумативи за домакинството /вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др. подобни” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-14 17:00:30 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-075 „Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-073 „Средства за физическа сигурност за защита на класифицирана информация в зони за сигурност” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-04 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-072 „Услуги по поддръжка, обслужване и ремонт на парни, водогрейни котли и отоплителни инсталации” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-071 „Тестване, ремонт, осведетелствуване и зареждане на пожарогасителни средства” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-070 „Доставка на електроматериали, принадлежности и други включително ел.табла” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-068 „Доставка на въглища” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2019-10-11 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-069 „Услуги по обслужване и ремонт на електроразпределителни съоръжения и мрежи, трансформаторни съоръжения и трафопостове” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-10-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-067 „Доставка на железария” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-09-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-066 Закупуване на кабели и свързани с тях продукта чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-09-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-065 „Доставка на резервни части и консумативи за автомобили” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-09-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-064 Доставка на въглища - брикети в чували по 40 кг чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-09-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-063 „Доставка на батерии” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-09-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-061 „Доставка на въглища” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2019-09-13 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-062 „Доставка на уреди и материали за водопровод и баня (включително санитарни изделия) чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-09-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-060 „Доставка на материали и консумативи за домакинството/вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др.подобни/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-09-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-059 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-09-02 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-058 Доставка на въглища чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-08-20 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-057 „Доставка на батерии” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-08-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-056 „Ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 2 „Административна сграда“ във В.Р. 1057 на в.ф. 54300 – София” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-08-15 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-055 „Доставка на строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-054 Авариен ремонт на Хидроизолация на покривна конструкция на сграда – войскови склад във в. ф. 24540 - Светлен чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-08-23 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-053 „Закупуване на перилни, почистващи и полиращи препарати” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-08-06 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-052 Доставка на въглища чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-31 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-051 „Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-08-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-050 „Закупуване на Въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-08-02 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-049 „Закупуване на Въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-08-02 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-048 Доставка на въглища чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-047 „Доставка и монтаж на електроагрегат” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-08-01 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-046 Закупуване и доставка на въглища чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-31 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-042 „1731/Р Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали № 112 – 1000 м3 и № 132 - 1000 м3 във военно формирование 24350-Кочово” Открита процедура 2019-08-21 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-045 „Абонаментно поддържане, обслужване и ремонт на сигнално – охранителни системи, системи за физическа сигурност, контрол на достъпа и видеонаблюдение” по реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП 2019-07-31 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-044 Доставка на “Въглища” /пресети, пакетирани по 25 кг чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-043 Доставка на въглища чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-041 Доставка на “Въглища” /пресети, пакетирани по 25 кг чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-08-01 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-040 Доставка на въглища чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-039 „Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-038 „Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти/включително щори” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-037 Ремонт на покрива на сграда № 15 /хранилище 410/ във ВР 1179 на военно формирование 24480 – Ловеч чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-07-12 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-036 ,,Ремонт на покривана сграда № 10 (ЩАБ) във В.Р. 1569 на в. ф.42610 - Козарско чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2019-08-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-035 "Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-034 „Авариен ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 62 „Пункт за техническо обслужване” (във ВР 1574) на военно формирование 22680 – Карлово чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-07-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-033 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-06-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-032 Текущ ремонт на сграда № 68 (хранилище № 246) във ВР 1290 на военно формирование 22720– Смядово чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-06-26 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-031 ,,Уреди и материали за водопровод и баня чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-030 „Специално работно облекло” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-029 „Строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-028 „Материали и консумативи за домакинство” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-027 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-026 „Кабели и свързани с тях продукти” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-025 „Електроматериали, принадлежности и др./вкл. ел. табла/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-024 „Ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-023 „Материали за безопасни условия на труд” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-022 „Бои, лакове, разредители, лепила и др. сходни” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-021 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-06-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-020 „Ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 79 (хранилище № 34) във В.Р. 1489 на в.ф. 24850 – Змейово” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2019-06-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-019 „Ремонт на покрива на сграда № 65 (хранилище № 20) във В.Р. 1489 на в.ф. 24850 – Змейово” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2019-06-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-018 „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на соларни и термопомпени станции” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-06-14 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-017 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-06-24 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-016 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-06-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-015 „Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите и обектите към тях с 2(две) обособени позиции договаряне без предварително обявление 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-014 „1099/Ремонт на обекти под № 172 и под № 173 във войскови район 1099 на военно формирование 18270-Горна Малина” чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2019-06-18 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-013 „Доставка на материали и консумативи за домакинството (включително кухненски посуда, прибори за хранене и други подобни)” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-06-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-012 „Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-06-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-011 Доставка на уреди и материали за водопровод и баня (включително санитарни изделия)“ чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-05-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-010 „Доставка на интернет” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-05-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-009 „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-05-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-008 „Доокомплектовка на наличния във военно формирование 24510-София автоматичен потенциометричен титратор – MPT Titrino 798, Metrohm – Швейцария” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-05-13 10:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-007 „Доставка на Мрежово устройство за управление и разпределение на потоци” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-05-17 10:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-006 „Доставка на Мрежови комутатори” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-05-17 10:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-005 „Превоз на личен състав до месторабота и обратно по обособени позиции“ Открита процедура 2019-05-20 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-004 „Доставка на полуремарке, трайлерно за седлови влекач” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2019-04-18 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-003 „ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-04-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-002 „Доставка на 25 броя касови апарати за нуждите на бригада „Логистика” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2019-02-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2019-001 „Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на обекти към военно формирование 48960 – София“ договаряне без предварително обявление 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-083 Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-082 " Различни услуги по ремонт и поддържане на аварирала техника" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-12-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-081 "Електроматериали, принадлежности и др." чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-080 "Подови настилки" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-079 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-22 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-078 „Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-21 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-077 „Материали за безопасни условия на труд” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-22 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-076 „Услуги по поддръжка и обслужване на хардуер на системите развърнати в Република България, осигуряващи комуникациите на контингентите участващи в мисии зад граница” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-067 „Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите и обектите към тях с 3(три) обособени позиции“ договаряне без предварително обявление 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-075 Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторези чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-074 Доставка на моторни храсторези и моторни триони по техническа спецификация чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-073 „Услуги по поддръжка и ремонт на комуникационната и информационна техтика” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-072 „Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-30 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-071 Авариен ремонт на покрива на сграда № 58 (хранилище № 112) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-21 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-070 „Доставка на Мрежови устройства за управление и разпределение на потоци” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-069 „Доставка на мрежови комутатор” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-068 Авариен ремонт на покрива на сграда № 57 (хранилище № 111) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2018-11-21 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-066 „Резервни части и консумативи за автомобили / ППС чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-065 „Доставка на тактически куфар за мрежово оборудване с UPS” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-11-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-064 „Офис оборудване и обзавеждане” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-063 Доставки на строителни материали и железария във военно формирование 22680-Карлово по обособени позиции чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-062 „Подови покрития” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-061 „Доставка и монтаж на климатици” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-060 Доставки на строителни материали и железария във военно формирование 22680-Карлово по обособени позиции чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-059 Ремонт на хардуер и периферни устройства чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-058 „Резервни части и консумативи за автомобили” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-057 Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-056 Авариен ремонт на сграда № 35 (хранилище № 100) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-055 „Строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-054 „Авариен ремонт на сграда №15(гараж) ВР 1796 в.ф.42700-Сливен“ чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2018-10-15 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-053 Доставка на защитни инженерни съоръжения мрежа тип „Бруно“ във военно формирование 22680-Карлово по обособена позиция чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-052 "ГАЗОВЕ И ХИМИКАЛИ" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-051 "ГАЗОВЕ И ХИМИКАЛИ" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-050 „Закупуване на резервни части и консумативи за автомобили/ППС” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-05 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-049 „Резервни части и консумативи за автомобили / ППС чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-048 „ Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-10-01 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-047 „Резервни части и консумативи за автомобили / ППС” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-19 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-046 „Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-19 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-045 „Резервни части и консумативи за автомобили/ППС” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-13 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-044 "Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-14 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-043 „Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-042 „Резервни части за средства за механизация на товаро -разтоварните работи ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-040 „1796/Р - Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар № 4 за съхранение на гориво-смазочни материали във военно формирование 42700-Сливен”. чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2018-09-20 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-041 „Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-039 Авариен ремонт на сграда № 35 (хранилище № 100) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2018-09-18 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-038 "Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-17 09:47:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-037 „ Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-21 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-036 „Доставка на защитна стена” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-07 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-035 „Доставка на 2 (два) броя мрежови комутатори” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-07 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-034 „ Ремонт на отоплителната инсталация в сграда №14 „Хранителен блок” във ВР 1099 на военни формирование 18270 – Горна Малина” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2018-08-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-033 "Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-032 „Доставка на въглища тип “Брикети” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-09-03 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-031 "Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-08-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-030 Закупуване на резервни части и консумативи за автомобили/ППС чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-08-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-029 „Въглища” – доставка на “Въглища, пресети, пакетирани 25 кг” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-08-23 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-028 „Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-08-27 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-027 „Закупуване на Въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-07-24 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-026 „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на военните формирования от Съвместното командване на силите и на обектите към тях по обособени позиции” договаряне без предварително обявление 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-025 „Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-07-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-024 „Мрежово оборудване” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-07-24 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-023 „Доставка на Мрежови устройства за управление и разпределение на потоци” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-07-24 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-022 „Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-08-17 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-021 „Доставка на материали и консумативи за домакинството/вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др.подобни” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-08-16 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-020 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-07-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-019 „Подови покрития” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-018 „Строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-017 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-016 „Перилни, почистващи и полиращи препарати” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-015 „Материали и консумативи за домакинство /вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др. подобни” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-014 „Електроматериали, принадлежности и др. /вкл. ел. табла/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-013 „Уреди за водопровод и баня” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-012 „Ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-011 „Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС, инженерна техника и агрегати” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-06-12 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-010 „ Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо админстративна сграда на бул. ,,Генерал Е. И. Тотлебен” 34” договаряне без предварително обявление 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-009 Закупуване на резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-05-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-008 „ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-04-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-007 Закупуване на железария, доставка и монтаж на различии видове електромотори и кабели и свързани с тях продукта чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-04-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-006 Доставка на техника, осигуряваща оптимална работна среда при провеждане на съвместни симулационни учения чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-04-11 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-005 „Обявление за избор на доставчици, за осигуряване на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-04-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-004 „Ремонт и поддръжка на непрекъсваемо електрозахранващо устройство за полева тренировъчна система DITS” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-01-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-003 „Доставка на батерии” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-01-31 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-002 „Мобилни устройства за организиране, документиране и изобразяване на събития настъпили по време на провеждане на съвместни симулационни учения” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2018-01-26 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2018-001 „Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника по обособени позиции” Открита процедура 2018-02-21 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-088 Използване на програмен финансово-счетоводен софтуер (ФСС) АС2012 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-12-14 15:41:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-087 „Храна по приложен списък” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-12-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-086 „Подови покрития” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-085 "Ремонт на трансформатор маслен ТМ – 400/20/0,4 в сграда/трафопост/ № 11 във войскови район № 1796" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-24 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-084 „Доставка и монтаж на климатици” чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2017-11-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-083 „1099/Р-Ремонт на сграда № 68 „Войнишка лафка във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малина” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-11-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-082 „Ремонт и поддръжка на непрекъсваемо електрозахранващо устройство за полева тренировъчна система DITS” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-28 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-081 „Текущ ремонт на недвижимо имущество (сгради, постройки и други подобни)” на обект – „Сграда № 1 - административна сграда, тяло А – Цех за ремонт на специална техника във ВР 1013 на военно формирование 22620 – София” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2017-11-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-080 ,,Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторези чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-079 ,,Доставка на моторни триони и храсторези чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-078 „Авариен ремонт на сграда № 91 „КПП и лавка” във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малина чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-11-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-077 „Ремонт на трансформатор маслен ТМ -400/20/0,4 в сграда/ трафопост № 11 във войскови район № 1796” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-17 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-076 „Авариен ремонт на покрива на сграда №16 – ДЕС1 и трансформаторно помещение” във войскови район 1099 на военно формирование 18270 – Горна Малина чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-11-16 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-075 „Уреди за домакинството, вкл. Кухненско оборудване и техника” чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2017-11-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-074 „Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-14 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-073 "Авариен ремонт на сграда № 95 "Кухня" във ВР 1699 на военно формирование 32450-Мокрен" чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-11-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-072 „Резервни части за средства за механизация на товаро - разтоварните работи” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-071 „Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-070 „Ремонт на повредени участъци от бетонова подпорна стена на река Макоцевска във военно формирование 52370-Негушево” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-11-06 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-069 "Доставка на техника, осигуряваща оптимална работна среда при провеждане на съвместни симулационни учения" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-08 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-068 „Тестване, ремонт, осведетелствуване и зареждане на пожарогасителни средства” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-11-03 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-067 „Авариен ремонт на сграда №18(склад за вещево,вещево-хранително,химическо,строително имущество и аксиденция) чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-10-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-066 ,,Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции” чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-11-03 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-065 „Доставка на строително имущество и материали по обособени позиции” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2017-10-26 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-064 Електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-10-26 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-063 „Доставка на моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-10-25 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-062 „Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-10-20 15:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-061 „Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-10-20 15:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-060 „Софтуер за сървърни системи, осигуряващи провеждането на съвместни симулационни учения” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-10-26 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-059 „Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, който не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2017-10-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-058 „Доставка и монтаж на климатици” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-10-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-057 „Електроуслуги” чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2017-10-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-056 "Авариен ремонт на сграда № 95 "Кухня" на военно формирование 32450-Мокрен" чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-10-23 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-055 "Разпокриване на двускатен покрив с площ 460 (четиристотин и шестдесет) м²., с височина на било 11 (единадесет) м., демонтаж и изграждане на нова подпокривна конструкция" чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-10-19 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-054 „Електроматериали, принадлежности и други /вкл. ел. табла/” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-10-27 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-053 „Доставка на автоматичен апарат за дестилация на нефтопродукти” чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП 2017-10-16 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-052 "Ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 29 (склад за боеприпаси) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица" чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2017-10-10 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-051 „Абонаментно поддържане и ремонт на пожароизвестителна инсталация в сградата на бул. „Ген. Тотлебен” №34” по реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП 2017-09-27 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-050 „Доставка и монтаж на климатици” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-09-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-049 „Доставка на строително имущество и материали ” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2017-09-20 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-048 „ПРИБОРИ ЗА ГСМ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-09-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-047 „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-09-21 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-046 "Доставка на тракторна косачка" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-09-13 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-045 "Доставка на материали за безопасни условия на труд" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-09-20 15:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-044 „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34” чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-09-11 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-043 „Техническо обслужване на трафопост № 2 с диспечерско наименование ТП „ВП База 248” и ремонт на разединителнител за открит хоризонтален монтаж РОС във военно формирование 52370-Негушево” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-09-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-042 „Доставка на резервни части и консумативи за невоенна (автомобилна, инженерна, товарно-разтоварна и др.) техника по обособени позиции” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2017-09-05 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-041 „Закупуване на тоалетна хартия” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-08-29 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-040 „Изграждане на предпазна козирка над входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Тотлебен чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-08-31 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-039 „Материали за безопасни условия на труд” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-08-21 10:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-038 „Доставка на строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-08-03 13:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-037 „Доставка на материали за безопасни условия на труд” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-08-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-035 „Превоз на личен състав до месторабота и обратно по обособени позиции“ Открита процедура 2017-08-17 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-036 „Авариен ремонт на покрива на сграда № 27 (гаражи) във ВР № 1014 на бул. „Ген. Тотлебен” №34” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2017-07-21 11:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-034 "Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-07-28 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-033 "Доставка на уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-07-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-032 „Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-07-17 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-031 „Доставка и монтаж на абонатна станция за отоплителната инсталация” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-07-12 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-030 "Доставка на офис оборудване/обзавеждане" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-07-12 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-029 "Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-07-06 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-028 "Коктейли и протоколни зареждания във връзка с провеждането на многонационално учение SABER GUARDIAN 2017" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-07-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-027 „Ремонт на фасадата на сграда № 70 „Хотел” във военно формирование 32450-Мокрен” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-07-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-026 „Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-07-07 12:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-025 Авариен ремонт на сграда № 61 „Централна вишка” във ВР 1699 на военно формирование 32450-Мокрен” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2017-06-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-024 „Абонаментно поддържане на копирна и офис техника” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-06-12 15:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-023 „Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2017-06-15 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-022 "Авариен ремонт на сграда № 5 „Административна сграда” във ВР №1057 на военно формирование 54300 – София" чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2017-06-13 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-021 "Доставка на инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-06-08 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-020 „Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции” чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-06-13 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-019 „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-05-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-018 „Резервни части за средства за механизация на товаро - разтоварните работи” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-05-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-017 „Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-05-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-016 "Авариен ремонт на сграда № 47 (склад № 2) във ВР 1291 на военно формирование 26910 – Радко Димитриево" чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2017-05-10 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-015 „Моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях ” чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2017-05-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-014 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-05-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-013 "Доставка на ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-04-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-012 "Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторези" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-04-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-011 "Доставка на моторни триони и храсторези" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-04-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-010 „Доставка и монтаж на прикачни гребла за снегорини” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-009 „Доставка и монтаж на водоструйни машини” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-05-02 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-008 „Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-04-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-007 „Сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите по обособени позиции” Открита процедура 2017-05-11 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-006 „Доставка и монтаж на преградно пано за фитнес зала” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-04-13 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-005 „ Електроуслуги” чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2017-03-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-004 Договор за поддръка на автомобилна техника по особени позиции Открита процедура по ЗОП 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-003 „Актуализация и поддръжка на счетоводни програми за нуждите на военно формирование 28130 – Стражица чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-02-15 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-002 „ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2017-02-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2017-001 Договор за куриерски и пощенски услуги чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-165 „Офис табели” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-12-09 12:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-164 „Абонаментно поддържане и ремонт на хладилна техника ” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-12-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-163 Закупуване и доставка на двупроводен екраниран кабел 2x1.5 мм2/ за пожароизвестителна система/ - 2000 м. чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2016-12-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-162 „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ОХЛАДИТЕЛ, КОМБИНИРАН С ФРИЗЕР” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-12-02 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-161 „Закупуване на хладилници и кафе автомати” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-12-05 10:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-160 „Поддръжка и ремонт на гръмозащитни и заземителни уредби” във военно формирование 32830 – с. Асен чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-12-02 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-159 „Рециклиране на доставени консумативи за печатащи устройства” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-158 "Доставка на автомобилни гуми за кари" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-157 "Доставка на противопожарни средства и оборудване" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-156 Доставка на акумулаторни батерии за преносими УКВ радиостанции „Motorola” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-155 "Доставка и монтаж на 11 (единадесет) броя метални клетъчни решетки и 3 (три) броя охранителни ролетни щори с автоматично задвижване" чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2016-11-23 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-154 Доставка и монтаж на 3 (три) броя „Електронни сейфове” чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2016-11-23 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-153 „Авариен ремонт на връзката между сграден водопровод и противопожарен хидрант във втори сутерен на сектор Б1 на бул. „Ген. Тотлебен” №34, във войскови район 1014” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2016-11-21 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-152 „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-23 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-151 „Поддръжка на ремонт и хардуерни и периферни устройства” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-150 „Закупуване на фотографско оборудване” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-149 „Газове и химикали” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-148 "Закупуване на микрофони за делегатски пулт и тонколони” 2016-11-17 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-147 «Абонаментно поддържане и ремонт на сигнално –охранителни системи» чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-146 „Резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2016-11-17 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-145 „Закупуване на професионален електрически обръщателен тиган и електрическа фурна на три нива /трисекционна/” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-15 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-144 „Авариен ремонт на сграда №18(склад за вещево,вещево-хранително,химическо,строително имущество и аксиденция)” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2016-11-11 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-143 "Авариен ремонт на сграда № 39 (хранилище № 251) във ВР 1290 на военно формирование 22720– Смядово" чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2016-11-07 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-142 „Опесъчаване и обезопасяване с луга на пътната настилка в зимни условия” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-11-14 14:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-141 „Доставка на резервни части за невоенна автомобилна техника за Шкода” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2016-11-14 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-140 „Авариен ремонт на вътрешен водопровод в сектор Г и сектор А3 в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” №34 чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2016-11-07 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-139 „Авариен ремонт на вътрешен водопровод в част от сектор Б2 и в сектор Б3 в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” №34 чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2016-11-07 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-138 "Авариен ремонт на сграда № 34 (хранилище № 601) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица" чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2016-11-08 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-137 „Авариен ремонт на покрива при прохода на приемната във войскови район 1014 на бул. „Генерал Тотлебен” №34 чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2016-11-04 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-136 „Авариен ремонт на покрива в сектор В и бордове на дилатационните фуги между сектори А1 и А2; А2 и А3; А1 и В; В и Б1 в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” №34 чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2016-11-04 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-135 "Авариен ремонт на сграда № 32 (хранилище № 603) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица" чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2016-11-07 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-134 "Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства" чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-08 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-133 „Закупуване на противопожарни средства и оборудване за тях” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-01 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-132 „Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-131 “Проверка, калибриране и/или ремонт на средства за измерване” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-11-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-130 „Услуги по обслужване и ремонт на котли и съоръжения” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-10-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-129 чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-28 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-128 „Газове и химикали” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-127 "Авариен ремонт на сграда № 34 (хранилище № 601) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица" чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2016-10-25 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-126 „Абонаментно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система BOSCH BZ-500 във в.ф. 24350-Кочово /СР Осетеново/“ чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-27 10:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-125 „Електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/ ” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-124 „Услуги по обслужване и ремонт на котли и съоръжения” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-123 „Текущ ремонт на обект с предмет, войскови район 1699/Ремонт на сграда № 70 Хотел във военно формирование 32450-Мокрен чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки 2016-10-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-122 „Авариен ремонт за подмяна на спирателен кран и пожарен хидрант, намиращи се югозападно от сектор А3 на сградата на бул.„Генерал Тотлебен” № 34 във войскови район 1014” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки 2016-10-12 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-121 „Материали за домакинството” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-120 „Химически продукти” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-119 „Перилни, почистващи, и полиращи материали” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-118 „Електроуслуги” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-14 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-117 „Железария” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-116 „Уреди и материали за водопровод и баня” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-115 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни коси” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-114 „Строителни материали” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-113 „Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-112 „Доставка на хранителни продукти /сухар/”. чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-111 „Уреди и материали за водопровод и баня” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-110 „Закупуване на материали и консумативи за озеленяване” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-05 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-109 Авариен ремонт на участък с ориентировъчна дължина 10 м от топлопровода (изпълнен с преизолирана тръба DN 40 положена в земята) захранващ с топла вода военно формирование 14410-Бургас чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-20 17:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-108 „Закупуване на коктейлни маси” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-05 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-107 „Регистрация и издаване на електронен подпис“ чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-106 „Услуги по обслужване и ремонт на котли и съоръжения” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-105 „Закупуване на уреди за домакинството – транспалетна количка и градинска пръскачка” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-28 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-104 „Закупуване на специално облекло” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-03 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-103 „Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и автобуси” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-102 „Доставка на консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-101 „Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали по обособени позиции” публично състезание 2016-10-10 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-100 „Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-10-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-099 „Закупуване на уреди за домакинството - фритюрник” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-098 „Абонаментно поддържане и ремонт на уреди и съоръжения за фитнес зала” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-21 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-097 „Абонаментно поддържане и ремонт на фискални устройства” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-096 „Строителни материали” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-095 „Уреди и материали за водопровод и баня” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-094 „Закупуване на материали за домакинството – колела на платформа” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-19 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-093 „Закупуване на оборудване за фризьорски салон” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-14 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-092 „Железария” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-091 „Абразивни продукти” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-090 „Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-089 „Железария” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-088 „Доставка на електроматериали, принадлежности и други (включително ел.табла)” чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./ от „Закона за обществените поръчки” 2016-09-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-087 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни коси” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-29 11:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-086 „Доставка на резервни части и консумативи за невоенна (автомобилна, инженерна, товарно-разтоварна и др.) техника по обособени позиции” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2016-09-12 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-085 Доставка на моторни триони и храсторези чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2016-08-31 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-084 „Електроуслуги” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-23 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-083 „Доставка на бои, лакове, разредители, покрития и други сходни” чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2016-08-31 17:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-082 Доставки на материали за осигуряване на безопасни условия на труд във военно формирование (в.ф.) 48940 – Бургас по обособени позиции чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 2016-08-31 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-081 „Уреди за домакинството- вкл.кухненско оборудване” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-080 „Доставка на хранителни продукти /сухар/” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-079 „Закупуване на уреди за фитнес зала” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-078 „Противопожарни средства и оборудване/ вкл. противопожарни шлангове” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-077 „Офис обзавеждане” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-076 „Доставка на материали за домакинство” чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-31 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-075 „Доставка на материали за ветеринарни цели” чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-31 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-074 „Доставка на материали за водопровод и баня” чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-31 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-000 „Закупуване на специализирана литература” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-22 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-073 „Закупуване на специализирана литература” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-22 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-072 „Услуги по ремонт и поддържане на машини” чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-23 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-071 „Закупуване на текстилни изделия и текстилни материали за пълнеж” чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-22 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-070 „Абонаментно поддържане и ремонт на хладилна техника” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-22 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-069 „Закупуване на щори, материали за врати и свързани с тях изделия” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-19 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-068 „Материали за безопасни условия на труд” чл. 14, ал. 6, /отм./ от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-12 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-067 „Различни видове текстилни изделия и текстилни материали за пълнеж използвани за технически цели” чл. 14, ал. 6, /отм./ от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-12 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-066 „Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-08-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-065 Извозване на смет чл. 14, ал. 6, /отм./ от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-064 „Закупуване на резервни части и консумативи за моторни триони и храсторези” чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./ от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-063 „Услуги свързани с ползването на инкасо” 2016-07-22 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-062 „Очила за работа с компютър” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-061 „Доставка на уреди за домакинството-включително кухненско оборудване” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-060 „Доставка на материали за домакинството, перилни, почистващи и полиращи препарати” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-059 „Доставка на различни видове текстилни изделия, текстилни материали и материали за шивашки услуги” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-13 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-058 „Електроматериали,принадлежности и др./включително ел.табла/” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-15 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-057 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-15 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-056 Доставка на строителни материали, железария и абразивни продукти” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-055 Закупуване на уреди за домакинството – включително кухненско оборудване чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-054 Закупуване на инструменти, включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./от „Закона за обществените поръчки” 2016-07-14 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-053 Закупуване на перилни,почистващи и полиращи препарати чл. 14, ал. 5, т.2 /отм./от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-052 „Закупуване на материали за домакинството”. чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 2016-06-30 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-051 „Закупуване на строителни материали, железария, абразивни продукти, електроматериали и уреди и материали за водопровод и баня” чл. 14, ал. 5, т.2 (отм.) от „Закона за обществените поръчки” 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-050 „Закупуване на прахови пожарогасители” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-14 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-049 „Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-14 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-048 „Закупуване на материали за безопасни условия на труд” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-14 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-047 „Закупуване на химически продукти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-14 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-046 „Депониране на опасни отпадъци по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-045 доставка на уреди за домакинство и кухненско оборудване Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-044 „Доставка на инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател” 2016-06-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-043 доставка на строителни материали Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-042 доставка на резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-041 доставка на противопожарни средства Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-040 доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-039 доставка на резервни материали за кухненско и хладилно оборудване Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-038 Доставка на бойлери Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-10 11:02:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-037 доставка на лични предпазни средства и работно облекло Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-036 доставка на електроматериали и принадлежности Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-035 доставка на врати и свързани с тях изделия Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-034 доставка на материали за лабораторни и ветеринарни цели Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-033 доставка на материални средства за водопроводи и баня /В и К/ Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-032 „Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-031 „Доставка на канцеларски материали по конкретна заявка – монтажен полиестерен филм” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-07 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-030 „Резервни части за средства за механизация на товаро -разтоварните работи” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2016-06-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-029 „Доставка на прозорци, врати и свързани с тях изделия” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-028 „Актуализация и поддържане на счетоводни програми” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-07 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-027 „Услуги по извършване на санитарна сеч” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-05-31 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-026 „Доставка и монтаж на соларна система” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-06-03 11:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-025 „Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-05-26 11:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-023 „Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-05-27 15:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-022 „Доставка на eлектроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-05-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-021 ,,Доставка на материали за безопасни условия на труд” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-05-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-020 „Доставка на моторни триони, храсторези, косачки, оборудване и резервни части за тях” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-05-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-019 „Сканиране на печатни периодични издания и запис и дешифриране на радио и телевизионни новини” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-018 „Закупуване на професионална съдомиялна” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-017 „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-28 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-016 „ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-28 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-015 „ЕТАЛОНЕН ОБЕМЕН РАЗХОДОМЕР ЗА ТЕЧНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОДА” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-28 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-014 „Доставка на материали, възникнали в хода на провеждането на международни учения” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-22 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-013 „Следгаранционна техническа поддръжка, обслужване и ремонт на алармена система против проникване (Сигнално охранителна система) в сградата на бул. „Ген. Тотлебен №34” Oбществена поръчка по чл.3, ал.2, т.4 от ЗОП 2016-04-19 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-012 „Авариен ремонт на участък от тръбопровод във войскови район 1099, в района на военно формирование 28860, захранващ с вода военно формирование 18270 – Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-011 „Абонаментно поддържане и ремонт на хладилна техника” във военно формирование 18270 – Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-010 „Услуги по обслужване и ремонт на котли и съоръжения” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-07 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-009 „Услуги по поддръжка и ремонт на трансформаторни съоръжения” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-008 „Абонаментно поддържане и ремонт на фискални устройства” Обществена поръчка по чл.14, ал.6 от ЗОП 2016-04-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-007 „Поддръжка на складов софтуер „Мистрал” Обществена поръчка по чл.14, ал.6 от ЗОП 2016-03-31 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-006 „Обявление за избор на доставчици, за закупуване на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34” - 2016-04-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-005 “Услуга по ремонт и поддържане на помпи за течности” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-03-29 12:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-004 „Проверка, калибриране и/или ремонт на средства за измерване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-04-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-003 „Закупуване на ръчен моторен снегорин” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2016-03-23 16:30:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-002 „Проверка, калибриране и/или ремонт на средства за измерване” Обществена поръчка по чл.14, ал.6 от ЗОП 2016-01-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2016-001 „Пререгистрация и издаване на електронни подписи” Обществена поръчка по чл.14, ал.6 от ЗОП 2016-01-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
JFC-2015-001 „Ремонт на водопроводна инсталация и санитарни възли в сграда № 5 „Хотел”, ВР 1099 във военно формирование 18270 – Горна Малина” Открита процедура по ЗОП 2016-01-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Такси за интернет” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-12-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги по разпръскване на телевизионни и радио канали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-12-10 12:00:00 ПРЕГЛЕД
Резервни части за ремонт и възстановяване на алармени системи против проникване (АСПП), контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване и др.” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-12-04 12:00:00 ПРЕГЛЕД
„Ремонт на стоматологичен стол модел „GALUS” Z.I.N” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-12-04 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Резервни части за ремонт и възстановяване на алармени системи против проникване (АСПП), контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване и др.” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-12-01 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на фотооборудване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-12-01 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Изработване на знамена с дръжки, стойки, рекламно – информационни продукти и материали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда № 5 във ВР 1057 на военно формирование 54300 - София” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-25 12:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда № 1 /КПП/ във ВР 1057 на военно формирование 54300 - София” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-25 12:00:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги по ремонт на огнеупорни каси” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-25 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда № 24 „ГЗС” във ВР 1699- Мокрен на военно формирование 32450 - Мокрен” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда № 56 „КТП” във ВР 1699- Мокрен на военно формирование 32450 - Мокрен” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда № 1 „КПП” във ВР 1699- Мокрен на военно формирование 32450 - Мокрен” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на санитарен възел в сграда № 93 – „Стол за хранене на военнослужещи и цивилни служители” във ВР 1099 на военно формирование 28860 - Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-24 12:00:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги по поддръжка и обслужване на хардуер на системите развърнати в Република България, осигуряващи комуникациите на контингентите участващи в мисии зад граница” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-27 14:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на покрив на сграда № 9 на военно формирование 22620 – София” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на офис обзавеждане” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-23 16:00:00 ПРЕГЛЕД
"Авариен ремонт на водогреен котел КВН-0,55" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-23 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на уреди за домакинството – включително кухненско оборудване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на покрив на сектор „Г” в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 във ВР 1014 на военно формирование 22970 –София” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-20 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на канализационен клон № 1 от районната канализация към сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 в североизточната част на войскови район 1014” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-20 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на водопровод във ВР 1014 в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-20 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на канализационна система на Блок №4, във военно формирование 18270 – Горна Малина на войскови район 1099” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-25 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда № 79 горивозарядна станция /ГЗС/ във войскови район 1099, на военно формирование 28860 - Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
Авариен ремонт на вътрешен водопровод, във войскови район 1099 на военно формирование 28860 - Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на санитарния възел на сграда № 91 - КПП във ВР 1099 на военно формирование 28860 - Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на санитарни възли в сграда № 69 – Щаб във ВР 1099 на военно формирование 28860 - Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-11-18 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на строителни материали и железария” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-19 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-19 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Абонаментно поддържане и ремонт на климатична техника” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Ремонт на кухненски и домакински електроуреди” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на уреди за домакинството-вкл.кухненско оборудване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-17 12:00:00 ПРЕГЛЕД
"Ремонт и поддържане на техника за механизация на товаро- разтоварните работи" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-12 15:00:00 ПРЕГЛЕД
„Ремонт на моторни триони и моторни косачки” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на перилни, почистващи, полиращи препарати и домакински материали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-13 11:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на електроматериали, принадлежности и други” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-13 12:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на уреди за домакинството – включително кухненско оборудване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-12 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка и монтаж на соларна система” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-11 11:00:00 ПРЕГЛЕД
„Различни видове текстилни изделия и текстилни материали - закупуване плат за покривки за маса” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-05 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда № 5 – Склад за съхранение на оръжие” във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-10-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на устройство за изграждане на отдалечен достъп чрез виртуална частна мрежа” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-11-02 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Ремонт на гаражни клетки във военно формирование 28860-Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП 2015-11-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Издаване на електронни подписи” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-21 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Уреди и материали за водопровод и баня” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-23 16:30:00 ПРЕГЛЕД
,,Доставка на преносима видеоконферентна система” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-22 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Изработване и доставка на рекламно-информационни продукти, материали и възпоменателни знаци” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Уреди и материали за водопровод и баня” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Материали за шивашки и фризьорски услуги” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Уред за домакинството – моторен трион” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-17 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„ Поддръжка и ремонт на гръмозащитни и заземителни уредби” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-12 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„ Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-12 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на строителни материали, железария и абразивни продукти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-16 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-21 15:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-14 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
”Закупуване на плакет и монета на Съвместното командване на силите по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Абонаментно поддържане и ремонт на фискални устройства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-02 16:30:30 ПРЕГЛЕД
"Следгаранционна поддръжка на Виртуален симулационен модел (Virtual Battle Space)" Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2015-10-13 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги по обслужване и ремонт на котли” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-10-07 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Изработване и доставка на 1 100 (хиляда и сто) броя ПИН карти за лични разговори по сателитна система VSAT” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
”Закупуване на 4 (четири) комплекта модули за безжичен достъп в диапазона 5 GHz” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-23 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на 12 (дванадесет) броя „IP телефон със захранване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
“Железария” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-24 15:30:00 ПРЕГЛЕД
“Резервни части за моторни триони и моторни храсторези ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-24 15:30:00 ПРЕГЛЕД
“Абразивни материали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-24 15:30:00 ПРЕГЛЕД
“Строителни материали ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-24 15:30:00 ПРЕГЛЕД
“Уреди и материали за водопровод и баня” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-24 15:30:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на офис обзавеждане” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-28 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Абонаментно поддържане и ремонт на уреди и съоръжения за фитнес зала” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-02 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на перални машини и климатици” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-31 16:30:00 ПРЕГЛЕД
,,Ремонт на захранващи кабели във военно формирование 52370-Негушево" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-09-04 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на противопожарен водопровод и подмяна на пожарен хидрант пред сектор Б3 на сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-28 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Електроматериали, принадлежности и др.” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-28 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Перилни, почистващи и полиращи препарати” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-28 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-28 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Изработване на знамена с дръжки, стойки, рекламно – информационни продукти и материали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-28 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на бойлери” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-19 16:30:00 ПРЕГЛЕД
доставка на „Храсторези и оборудване за тях - моторна коса” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-18 16:30:00 ПРЕГЛЕД
доставка на „Уред за домакинството – моторен трион” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-17 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги по ремонт и поддръжка на машини по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-17 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Абонаментно поддържане и ремонт на хладилна техника” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-12 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги свързани с ползване на инкасо” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-05 16:30:00 ПРЕГЛЕД
“Поддръжка и ремонт на аспирационна уредба в кухненски блок на военно формирование 18270” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-14 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на химически продукти,лабораторни принадлежности и други сходни” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-10 15:30:00 ПРЕГЛЕД
“Газове и химикали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-08-10 15:30:00 ПРЕГЛЕД
“Почистване на канализация, канали и шахти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
"Доставка на инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-17 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на водопровод във войскови район 1057-Илиянци, на военно формирование 54300 – София” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-07-14 16:00:00 ПРЕГЛЕД
“Газове и химикали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-20 15:30:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на резервни части и консумативи за невоенна (автомобилна, инженерна, товарно-разтоварна и др.) техника по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на електроматериали, принадлежности и други” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-10 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„ Доставка на железария и абразивни продукти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-10 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на Резервни части за моторни триони и моторни храсторези” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-13 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Електроматериали и принадлежности” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-17 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Материали за шивашки и фризьорски услуги” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
Превоз на личния състав на военни формирования 18270 – Горна Малина, 28860 – Горна Малина и 32450 – Мокрен до месторабота и обратно Открита процедура по ЗОП 2015-07-20 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Абонаментно поддържане и ремонт на пожароизвестителна инсталация в сградата на бул. „Ген. Тотлебен” №34” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-10 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Прозорци, врати и свързани с тях изделия” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Различни видове текстилни изделия и текстилни материали за пълнеж използвани за технически цели” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-10 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития и други сходни” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-07-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на електрозахранващ кабел, във войскови район 1099 на военно формирование 18270 Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2015-06-25 15:30:00 ПРЕГЛЕД
"Доставка на резервни части за храсторези" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
"Доставка на противопожарни средства" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
"Доставка на почистващи препарати" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
"Доставка на материални средства за домакинството" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
"Доставка на материални средства за ветеринарни цели" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-26 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-24 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Уреди и материали за водопровод и баня” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-24 16:30:00 ПРЕГЛЕД
Перилни , почистващи и полиращи препарати” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-24 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на подвижен детектор за газ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на химически продукти, лабораторни принадлежности и други сходни” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-06-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Скалер – ултразвуков апарат за чистене на зъбен камък”за военно формирование 22970 Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-05-27 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Подмяна на дефектирал елемент от пожароизвестителна система в сградата на бул. „Тотлебен” №34” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-05-22 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на строителни материали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-05-15 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на Маршрутизатор 29ХХ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-05-15 12:30:00 ПРЕГЛЕД
„Почистване на канализация, канали и шахти” във военно формирование 22970 Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-05-05 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на хранителни продукти, безалкохолни напитки и консумативи по обособени позиции за нуждите на звено „Хранително осигуряване и обслужване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-05-08 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Сканиране на печатни периодични издания и запис и дешифриране на радио и телевизионни новини” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-04-22 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Поддръжка на складов софтуер „МИСТРАЛ”” Обществена поръчка по чл.14, ал.6 от ЗОП 2015-04-03 16:30:00 ПРЕГЛЕД
Закупуване на замразени тестени изделия и десерти за нуждите на звено „Хранително осигуряване и обслужване” във военно формирование 22970” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-03-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Проверка калибриране и/или ремонт на средствата за измерване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-03-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
Абонаент за поддръжка и ремонт на водогреен котел КВН-0,55 и Абонаент за поддръжка и ремонт на водогреен котел ГНВ-150 Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-02-20 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Превоз на личния състав на военни формирования 18270 – Горна Малина, 28860 – Горна Малина и 32450 – Мокрен до месторабота и обратно” Открита процедура по ЗОП Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-005285/29.01.2015 г. 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
„Пререгистрация и издаване на електронни подписи” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2015-01-21 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Железария” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-12-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-12-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Уреди и материали за водопровод и баня” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-12-08 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Куриерски и пощенски услуги по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-12-11 16:00:00 ПРЕГЛЕД
"Услуги по наблюдение и охрана на обекти с технически средства" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-11-27 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-11-27 16:30:00 ПРЕГЛЕД
"Ремонт на водогреен котел КВН-0,55" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-11-27 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт в сградата на бул. „Ген. Тотлебен” № 34 по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2014-11-25 13:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт сграда № 48 - гориво зарядна станция във войскови район 1361 – Бургас на военно формирование 48940” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2014-11-19 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Бои и електроматериали по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-11-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Куриерски и пощенски услуги по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-11-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Проектиране на мълниезащитна инсталация на сграда - складове във военно формирование 22980-София” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2014-11-04 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда № 93 – Стол за хранене”, във войскови район 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2014-11-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Придобиване на 2 (два) броя маршрутизатори 29ХХ за сателитна система VSAT” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-11-10 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Придобиване на 1 (един) брой Модем за сателитна система VSAT” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-11-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Поддръжка и обслужване на системи за електрозахранване на ВКЦ” Oграничена процедура, по чл.3, ал.2, т.4 и чл.14, ал.7 от ЗОП 2014-10-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„След гаранционно поддържане и обслужване на помпена станция” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-10-23 15:30:00 ПРЕГЛЕД
„Услуга по ремонт и поддържане на помпи за течности ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-10-23 15:30:00 ПРЕГЛЕД
„Абонаментно поддържане и ремонт на фискални устройства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-10-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„ Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-10-03 15:30:00 ПРЕГЛЕД
„Изработване и доставка на 2 000 (две хиляди) броя ПИН карти за лични разговори по сателитна система VSAT” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-10-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Прозорци и свързани с тях изделия” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-09-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на знаци и други символи за участие в мисия” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-09-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на плакет и монета на Съвместното командване на силите по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-09-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Материали за шивашки и фризьорски услуги” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-09-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на инструменти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-09-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на железария” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-09-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
доставка на „Дестилатор за вода” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-09-12 16:30:00 ПРЕГЛЕД
”Доставка на 2 (два) броя „Switch 24 port 10/100 PoE Cisco Catalyst 2960 или еквивалентен” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-09-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Авариен ремонт на сграда 55 – гараж 7, във войскови район 1036 – Горна Баня, на военно формирование 24220” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2014-08-25 10:00:00 ПРЕГЛЕД
„Почистване на канализация, канали и шахти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-08-28 15:30:00 ПРЕГЛЕД
Обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
„АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДА № 5-ХОТЕЛ, ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1099 НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 18270 – ГОРНА МАЛИНА” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2014-08-26 15:30:00 ПРЕГЛЕД
„Придобиване на теглително устройство ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-28 15:30:00 ПРЕГЛЕД
Абонаментно поддържане и ремонт на хладилна техника” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги свързани с ползване на инкасо” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
”Доставка на 10 (десет) броя „IP телефон със захранване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-08-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Абонаментно поддържане и ремонт на хладилна техника” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-07-18 15:30:00 ПРЕГЛЕД
”Доставка на 4 (четири) броя Конвертор 2 Mbit E1 към Ethernet” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-07-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития и други сходни” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-07-21 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„АВАРИЕН РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ, ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1099 НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 18270 ГОРНА МАЛИНА” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2014-06-27 15:30:00 ПРЕГЛЕД
„Лични предпазни средства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-27 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на уреди за фитнес зала” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-06-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Абонаментна поддръжка и ремонт на уреди и съоръжения за фитнес зала” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-06-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги по ремонт и поддръжка на машини, по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-06-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития и други сходни” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на резервни части и консумативи за невоенна (автомобилна, инженерна, товарно-разтоварна и др.) техника по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2014-06-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Химически продукти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Резервни части за моторни триони и моторни храсторези” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Различни видове текстилни изделия и текстилни материали за пълнеж, използвани за технически цели” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Резервни части за противопожарно оборудване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Перилни, почистващи и полиращи препарати” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги по поддръжка на околосградното пространство във войсковия район, с цел безопасност по обособени позиции” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на специализирана литература” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Уреди и материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-07-24 16:00:00 ПРЕГЛЕД
“Газове и химикали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
“Резервни части за противопожарно оборудване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
“Уреди и материали за домакинството” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
“Уреди и материали за водопровод и баня” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
“Прозорци, врати и свързани с тях изделия” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
“Резервни части за моторни триони и моторни храсторези” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
“Оборудване за ветеринарни цели” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
“Железария” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-13 16:30:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на строително имущество и материали” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-06-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Депониране на опасни отпадъци” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-05-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване и изпитване на лични предпазни средства” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-05-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Услуги по ремонт на апарат за проверка на банкноти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-05-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Почистване на канализация, канали и шахти” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2014-05-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на електроматериали (без електроуреди) за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-05-29 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Сканиране на печатни периодични издания и запис и дешифриране на радио и телевизионни новини” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2014-03-19 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Охрана на войскови имоти на военни формирования подчинени на Съвместното командване на силите” Ограничена процедура по ЗОП 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на електроматериали (без електроуреди) за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-04-15 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на резервни части и консумативи за различните модификации автомобили от модели ВАЗ, УАЗ, ЗиЛ, МАЗ, Чавдар, Шкода и Фолксваген” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-06-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Извършване на авариен ремонт на сграда № 91- (Контролно-пропускателен пункт) във ВР 1099 на в.ф. 28860 с.Горна Малина” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП 2013-06-06 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Блок „LNB с L.O. 11.3 GHz за сателитна антена VSAT” Обществена поръчка по чл.14, ал.6 от ЗОП 2013-06-20 10:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на Блок „BUC” за сателитна антена VSAT-8W, комплект със захранване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2013-06-07 16:00:00 ПРЕГЛЕД
Доставка и монтаж на „Мобилна модулна гориво-зарядна станция” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-07-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Транспортиране и загробване на съхраняваните пожароизвестителни датчици с радиоактивен източник” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2013-07-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на химически продукти, лабораторни принадлежности и други сходни за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-08-05 16:00:00 ПРЕГЛЕД
Доставка и монтаж на „Мобилна модулна гориво-зарядна станция” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-08-28 16:00:00 ПРЕГЛЕД
,,Ремонти на сгради във военни формирования от състава на СКС” Открита процедура по ЗОП 2013-09-17 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Aвариен ремонт на канализация във вр 1014 на военно формирование 22970” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, от ЗОП 2013-09-13 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Поддръжка и обслужване на системи за електрозахранване на ВКЦ” Oграничена процедура, по чл.3, ал.2, т.4 и чл.14, ал.7 от ЗОП 2013-10-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
"Авариен ремонт на част от покривите на сгради № 20 и № 21" във войскови район 1036 - Горна баня Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2013-09-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
Аварийно укрепване на каменната облицовка по фасадите на сградата на бул. "Генерал Тотлебен" № 34. Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2013-10-25 16:00:00 ПРЕГЛЕД
"Услуги по почистване на резервоари за съхранение на ГСМ” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2013-11-01 16:00:00 ПРЕГЛЕД
Обществена поръчка за проектиране или инженеринг за нуждите на военни формирования от състава на Съвместно командване на силите по чл.162 и чл. 163 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,включващи проектиране или проектиране и строителство за обекти по обособени позиции. Открита процедура по ЗОП 2013-11-26 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Изграждане на алармена система против проникване” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2013-10-30 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване на плакети, знаци и други символи за участие в мисия” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2013-10-09 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване и доставка на автомобилни гуми за различните модификации автомобили по обособени позиции и технически спецификации” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-10-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Закупуване и доставка на акумулаторни батерии по обособени позиции и технически спецификации” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2013-10-16 16:00:00 ПРЕГЛЕД
Доставка на „Декодери и антени за приемане на цифрова телевизия” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2013-10-23 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Превоз на личния състав на военни формирования 18270 – Горна Малина, 28860 – Горна Малина и 32450 – Мокрен до месторабота и обратно” Открита процедура по ЗОП 2013-11-04 16:00:00 ПРЕГЛЕД
Aвариен ремонт на санитарните помещения на сграда №4 във войскови район №1057 на военно формирование 24510 - София. Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2013-10-17 17:00:00 ПРЕГЛЕД
„АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДИ" Обществена поръчка по чл.14, ал.5 от ЗОП 2013-11-01 17:00:00 ПРЕГЛЕД
Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника Открита процедура по ЗОП 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
„Модернизация на съоръжения и консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/, включваща оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обекти” Открита процедура по ЗОП 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на електроматериали (без електроуреди) за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-12-03 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„Изграждане на периметрова охрана, видео наблюдение и контрол на достъпа на територията на военно формирование 52370 – НЕГУШЕВО” Ограничена процедура по ЗОП 0000-00-00 00:00:00 ПРЕГЛЕД
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня” Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2013-05-14 10:13:47 ПРЕГЛЕД
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-04-12 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„ Доставка на строително имущество, материали и готови разтвори за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите ” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-03-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
,,Сканиране на печатни периодични издания и запис и дешифриране на радио и телевизионни новини" Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 2013-03-27 16:00:00 ПРЕГЛЕД
„ Сервизно обслужване на автобуси ” Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 2013-01-09 16:30:00 ПРЕГЛЕД